Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 22. apríla 2019 meniny
Vaše IP: 34.230.84.215 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 19.04.2019 16:00:00 • |
www.euroautodiely.SK
Získajte rozhľad, natankujte poznatky a otestujte si ich úroveň!

Aby ste vedeli, kde nájdete správne odpovede ... Do vyhodnotení statických testov pribudli k otázkam 1 až 23 citácie z príslušnej časti legislatívy. Otázky 24 až 27 (križovatky a iné dopravné situácie) sú už riešené v osobitnej časti portálu. Vyskúšajte ! »
Križovatky a iné dopravné situácie - k riešeniam pribudlo 50 nových animácií. Vyskúšajte ! »
• Riadenie premávky osobou - k jednotlivým pokynom pribudlo 9 nových animácií. Vyskúšajte ! »

AUTODIELYonline24.sk
Dopravné značky a zariadenia (DZaZ)
• DZaZ s popisom
• DZaZ v náhľadoch
• DZaZ v testoch
• Príklady reálneho použitia
 
Legislatíva v aktualizovanom znení
Vybrané právne predpisy SR v úplnom znení: 14 »
8/2009
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z.
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
9/2009
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
462/2007
Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z.
Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
725/2004
Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z.
Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
464/2009
Vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách
578/2006
Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
93/2005
Zákon NR SR č. 93/2005 Z. z.
Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
44/2016
Vyhláška MDVaRR SR č. 44/2016 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov
322/2005
Vyhláška NR SR č. 322/2005 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah
398/2010
Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z.
Vyhláška o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.
544/2010
Vyhláška MZ SR č. 544/201 Z. z.
Nariadenie vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.
143/2009
Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu
280/2006
Zákon NR SR č. 280/2006 Z. z.
Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov
135/1961
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon).
474/2013
Zákon NR SR č. 474/2013 Z. z.
Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Novely, nariadenia, usmernenia a pod.: 165 »
K aktualizácii znenia právnych predpisov na tomto portály dochádza ku dňu nadobudnutia účinnosti ich noviel.
 
Online testy s vyhodnotením a štatistikou
Pre všetky skupiny
Pre skupiny C, D, T
AUTODOC.sk
Riadenie premávky osobou
Pokyny policajta sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení. V tejto časti nájdete popisy s vysvetleniami jednotlivých pokynov.
 
Riešené križovatky a situácie
Päťdesiat riešených riadených i neriadených križovatiek a iných dopravných situácií so zdôvodnením odkazmi na príslušnú legislatívu a animáciami riešení.
 
Konštrukcia a údržba vozidiel
Rozdelenie, popis, základné princípy činností jednotlivých častí vozidiel a ich údržba. Kôli zvýšeniu porozumiteľnosti sú sekcie doplnené fotkami, kresbami, animáciami a videami.
Prvá pomoc pre laikov
 
Online testy z prvej pomoci
Pri resuscitácii je pomer stlačení hrudníka a záchranných vdychov:
5 : 1
15 : 2
30 : 2
 
Povinná výbava lekárničiek
inzerciaplus.sk
myconnweb.sk
Minimálny vek na získanie vodičského oprávnenia v Slovenskej republike  viac » 
AM 15 A1, B1 16 B, T, 17 A2,BE, C1, C1E 18 C, CE, D1, D1E 21 A, D, DE 24
K výberu autoškoly pristupujte pozorne a s maximálnou zodpovednosťou! Čím viac informácií, tým jednoduchšie rozhodovanie!
bytyreality.sk
 
» Najbližšie termíny kurzov na získanie vodičského oprávnenia  viac » 
1. 24.04.2019 o 17:00 hod.
Autoškola MAŤUS
Sládkovičova 1, 902 01 Pezinok, okr. Pezinok
Pre skupiny: B,
Zápis do kurzu bude v daný deň v priestoroch Autoškoly Maťus na Sládkovičovej ulici č.1. Tešíme sa stretnutie s Vami!
 
Bazarplus.sk
 
Autoškola MAŤUS, Pezinok Autoškola MAVEX-JUNIOR, Prešov
Bosákova-autoškola, Prešov
 
Nájdite si svoju autoškolu
Rozoznať výbornú autoškolu od tej horšej a rozhodnúť sa komu zveriť svoj výcvik nie je vôbec jednoduché. ASP Vám ponúka možnosť získať viac informácií o tom, čo ponúkajú samotné autoškoly.
 Autoškola: 
 Prevádzka: 
Skupiny vodičského oprávnenia: 
AM
A
A1
A2
B
B1
C
C1
D
D1
BE
CE
C1E
DE
D1E
T
 
Predstavte svoju autoškolu!
Učebné osnovy vydané MDVaRR SR podľa zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Info zóna » Zaujímavosti »
NADS - najpokrokovejšie simulátory reálnych podmienok pre riadenie vozidiel  viac » 
NADS je centrom pre simuláciu riadenia vozidiel, ktoré sa nachádza v USA, na univerzite v Iowe Oakdale Research Campus Park. NADS je tam nezávislou, samostatne financovanou jednotkou, na vývoji a pokroku ktorej sa podieľajú špičkový experti z rôznych oblastí patriacich pod túto problematiku.
Predbežná štatistika dopravnej nehodovosti na území SR v roku 2019  viac » 
Dopravné nehody
3196
Ťažké zranenia
155
Usmrtenia
51
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
Orientačný výpočet alkoholu v krvi
 
 
Povolené množstvo alkoholu v krvi v EÚ
[SK] BAC: 0,0 g/l
(Blood Alcohol Concentration}
uvádza množstvo etanolu v krvi
 
Povinná výbava vozidiel
Súhrnná vedomostná úroveň testujúcich sa užívateľov na autoskolaportal.sk
Správne odpovede85.08% Správne odpovede14.92%DZaZ: DZaZ (Dopravné značky a zariadenia) - správne odpovede85.26% DZaZ (Dopravné značky a zariadenia) - nesprávne odpovede14.74% • KaDS: KaDS (Križovatky a dopravné situácie) - správne odpovede85.39% KaDS (Križovatky a dopravné situácie) - nesprávne odpovede14.61% • ZoCP: ZoCP (Zákon o cestnej premávke) - správne odpovede86.81% ZoCP (Zákon o cestnej premávke) - nesprávne odpovede13.19% • PPaR: PPaR (Prevádzka, premávka a riadenie) - správne odpovede77.4% PPaR (Prevádzka, premávka a riadenie) - nesprávne odpovede22.6% • PP: PPaR (Prevádzka, premávka a riadenie) - správne odpovede77.65% PP (Prvá pomoc) - nesprávne odpovede22.35%
DZaZ - Dopravné značky a zariadenia • KaDS - Križovatky a dopravné situácie • ZoCP - Zákon o cestnej premávke • PPaR - Prevádzka, premávka a riadenie • PP - Prvá pomoc
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
4Sport - oznamy
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   278 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov