Úvod > Študovňa > Učebná osnova inštruktorských kurzov
Učebná osnova inštruktorských kurzov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), vydáva učebnú osnovu na výučbu a výcvik účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“).
Obsah predmetov
Inštruktorský kurz sa skladá z výučby teórie, praktického výcviku a náčuvov (súvisiacimi s činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese). Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny inštruktorského oprávnenia, na získanie ktorej sa bude inštruktorský kurz vykonávať.
Výučba teórie
1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad:
 1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
 2. ďalších právnych predpisov súvisiacich s cestnou premávkou.
2. Výučba základov pedagogiky je zameraná najmä na výklad:
 1. didaktických metód, princípov a prostriedkov a ich využitia vo vyučovacom a výcvikovom procese v autoškole,
 2. pôsobenia vonkajších vplyvov ako je vek, pohlavie, vzdelanie, pracovné zaradenie, motivácia a iné sociálne a psychologické charakteristiky na proces výučby a výcviku,
 3. morálnych, mravných a etických princípov, požiadaviek kladených na inštruktora a jeho odbornú spôsobilosť,
 4. organizačných foriem štruktúry a organizácie vyučovacej hodiny, medzipredmetových vzťahov a nadväzností, vyučovacej látky v jednotlivých predmetoch, s dôrazom na metodiku výučby,
 5. správnosti používania názorných didaktických prostriedkov, pomôcok a modelov v štruktúre vyučovacej hodiny,
 6. prípravy na výučbu teórie a praktický výcvik s dôrazom na individuálny prístup inštruktora,
 7. základných kritérií hodnotenia v procese výučby.
3. Výučba rétoriky je zameraná najmä na výklad:
 1. správneho spôsobu vyjadrovania, voľby jazykových prostriedkov, odbornej terminológie, gestikulácie a vystupovania inštruktora,
 2. zovšeobecňovania chýb a nedostatkov vo vyučovacom procese.
4. Výučba základov psychológie je zameraná najmä na výklad:
 1. základných pojmov a kategórií všeobecnej psychológie, fyziologických zákonitosti ľudskej psychiky, poznávacie procesy, osobnostné vlastnosti a ich jedinečnosť, psychológie osobnosti a ich klasifikácie,
 2. hlavných zásad medziľudskej komunikácie a medziľudských vzťahov v cestnej premávke a prispôsobovanie sa aktuálnemu stavu pri riešení dopravných situácií.
5. Výučba metodík odborných predmetov teórie je zameraná najmä na výklad:
 1. základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vedenie vyučovacej hodiny v predmetoch:
  • predpisy o cestnej premávke,
  • teória vedenia vozidla,
  • zásady bezpečnej jazdy,
  • konštrukcia a údržba vozidla,
 2. využívania medzipredmetových vzťahov a spolupráce medzi inštruktormi.
Praktický výcvik
1. Výučba metodík odborných predmetov praktického výcviku je zameraná najmä na výklad:
 1. základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie praktického výcviku v jednotlivých odborných predmetoch, ako:
  • praktická údržba,
  • výcvik vo vedení na trenažéri,
  • výcvik vo vedení vozidla na autocvičisku a náhradnej výcvikovej ploche,
  • výcvik vo vedení vozidla v cestnej premávke,
 2. organizáciu praktického výcviku s dôrazom na jeho špecifické stránky.
2. Organizácia praktického výcviku v autoškole je zameraná najmä na ukážky a nácvik:
 1. praktických činností inštruktora s dôrazom na využívanie učebných prostriedkov, názorných pomôcok a modelov a začlenenie ich využitia do štruktúry vyučovacieho procesu,
 2. osobnej prípravy inštruktora na vedenie vyučovacieho a výcvikového procesu v autoškole.
3. Praktický výcvik vo vedení výcvikového vozidla je zameraný na:
 1. overenie vedomostí a zručností vo vedení výcvikového vozidla žiadateľom o inštruktorské oprávnenie,
 2. nácvik jednotlivých činností inštruktora vo výcviku v praktickej jazde mimo cestnej premávky - (žiadateľ o inštruktorské oprávnenie je v pozícii inštruktora),
 3. nácvik jednotlivých činností inštruktora vo výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke - (žiadateľ o inštruktorské oprávnenie je v pozícii inštruktora).
4. Náčuvy sú zamerané najmä na:
 1. oboznámenie sa s praktickou činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese s dôrazom na preskúšanie vlastných aktivít,
 2. overovanie metód vo výučbe a výcviku,
 3. zhodnotenie nadobudnutých vedomostí a ich praktické uplatňovanie v procese výučby a výcviku v autoškole.
Výučba teórie a praktický výcvik pre získanie inštruktorského oprávnenia
POČET HODÍN - Tabuľka č.1
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A
B
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 60
O 8
N 38
Spolu 222
Skupina inštruktorského oprávnenia C, D, T
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 60
O 8
N 46
Spolu 230
Skupina inštruktorského oprávnenia BE
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 67
O 8
N 38
Spolu 229
Skupina inštruktorského oprávnenia C1E, CE
D1E, DE
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 71
O 8
N 44
Spolu 239
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + B
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 62
O 8
N 40
Spolu 226
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + T
B + T
BE + T
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 62
O 8
N 48
Spolu 234
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + C
AM, A + D
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 62
O 8
N 48
Spolu 234
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + B + T
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 64
O 8
N 50
Spolu 238
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + BE
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 69
O 8
N 40
Spolu 233
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + C1E
AM, A + CE
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 73
O 8
N 46
Spolu 243
Skupina inštruktorského oprávnenia AM, A + D1E
AM, A + DE
Predmet
PCP 25
ZPO 22
R 10
ZPS 27
MVT 32
MPV 73
O 8
N 46
Spolu 243
Výučba teórie a metodiky praktického výcviku pre získanie inštruktorského oprávnenia zo skupiny na skupinu/y (rozšírenie)
POČET HODÍN - Tabuľka č.2
Rozšírenie z AM, A
na B
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 15
N 12
Spolu 51
Rozšírenie z AM, A
na C
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 15
MPV 18
N 18
Spolu 63
Rozšírenie z AM, A
na D
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 16
MPV 19
N 20
Spolu 67
Rozšírenie z AM, A
na T
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 15
N 12
Spolu 51
Rozšírenie z AM, A
na BE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 16
N 14
Spolu 55
Rozšírenie z AM, A
na C1E, CE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 16
MPV 19
N 20
Spolu 67
Rozšírenie z AM, A
na D1E, DE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 17
MPV 20
N 22
Spolu 71
Rozšírenie z B
na C
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 15
N 12
Spolu 51
Rozšírenie z B
na D
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 20
N 12
Spolu 56
Rozšírenie z B
na T
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 11
MPV 14
N 10
Spolu 47
Rozšírenie z B
na BE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 10
MPV 10
N 10
Spolu 42
Rozšírenie z B
na C1E, CE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 16
N 14
Spolu 55
Rozšírenie z B
na D1E, DE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 14
MPV 17
N 16
Spolu 59
Rozšírenie z C
na AM, A
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 13
N 8
Spolu 45
Rozšírenie z C
na CE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 14
N 12
Spolu 50
Rozšírenie z C
na D
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 16
N 12
Spolu 52
Rozšírenie z C
na D1E, DE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 17
N 14
Spolu 56
Rozšírenie z D
na AM, A
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 13
N 8
Spolu 45
Rozšírenie z D
na DE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 14
N 12
Spolu 50
Rozšírenie z T
na AM, A
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 13
N 8
Spolu 45
Rozšírenie z T
na B
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 11
MPV 14
N 10
Spolu 47
Rozšírenie z T
na BE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 15
N 12
Spolu 51
Rozšírenie z T
na C
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 16
N 14
Spolu 55
Rozšírenie z T
na D
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 14
MPV 17
N 16
Spolu 59
Rozšírenie z T
na C1E
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 14
MPV 17
N 16
Spolu 59
Rozšírenie z T
na D1E
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 15
MPV 18
N 18
Spolu 63
Rozšírenie z AM, A
na B + T
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 16
N 14
Spolu 55
Rozšírenie z B
na AM, A + T
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 12
MPV 15
N 12
Spolu 51
Rozšírenie z B
na AM, A + C
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 16
N 14
Spolu 55
Rozšírenie z B
na AM, A + C1E, CE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 14
MPV 17
N 16
Spolu 59
Rozšírenie z B
na AM, A + D
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 21
N 14
Spolu 60
Rozšírenie z B
na AM, A + D1E, DE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 15
MPV 18
N 18
Spolu 63
Rozšírenie z C
na AM, A + D
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 13
MPV 17
N 14
Spolu 56
Rozšírenie z B
na AM, A + D1E, DE
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 14
MPV 18
N 16
Spolu 60
Rozšírenie z ... ot
na ... úplný
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 24
MPV 38
N 46
Spolu 120
Rozšírenie z ... op
... úplný
Predmet
PCP 3
ZPO 3k
R 3
ZPS 3k
MVT 38
MPV 24
N 46
Spolu 120
VYSVETLIVKY: PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
ZPO - základy pedagogiky
R- rétorika
ZPS - základy psychológie
MVT - metodika výučby teórie
MPV - metodika praktického výcviku
O - organizácia výučby a výcviku v autoškole
N - náčuvy a zhodnotenie nadobudnutých vedomostí
k - konzultácie
... ot - rozsah skupín inštruktorského oprávnenia obmedzený na výučbu teórie
... op - rozsah skupín inštruktorského oprávnenia obmedzený na praktický výcvik
... úplný - úplný rozsah skupín inštruktorského oprávnenia bez obmedzenia na výučbu teórie alebo bez obmedzenia na praktický výcvik
Osvedčenie
Po absolvovaní inštruktorského kurzu, prevádzkovateľ autoškoly vydá žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova inštruktorských kurzov zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Zdroj: MDVaRR SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK