Úvod » Študovňa » Riadenie premávky osobou
Riadenie premávky osobou
Cestnú premávku v križovatke riadi príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) v rovnošate zmenou postoja a pokynmi rúk, pričom používa smerovku, ktorú drží v pravej ruke.
« Späť Ďalej »
Celkom: 6 Na stránke: 1 Strán: 6 Aktuálne: 1
Riadiace pokyny - č. 1
Riadenie premávky v križovatke - "STOJ"
Pokyny policajta znamenajú pre účastníkov cestnej premávky „Stoj“ pre smer, ku ktorému stojí policajt čelom alebo chrbtom s upaženou rukou alebo upaženými rukami; policajt môže obe ruky pripažiť, ak na riadenie cestnej premávky stačí postoj.

Policajt môže pri riadení cestnej premávky dávať okrem uvedených pokynov aj iné pokyny, najmä pokyn „Zrýchliť jazdu!“ vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn „Spomaliť jazdu!“ kývaním ruky hore a dolu. Na zdôraznenie pokynu môže policajt použiť píšťalku.

Zrýchliť
Spomaliť

Pokyny policajta a pokyny inej oprávnenej osoby sú nadradené pokynom vyplývajúcim z dopravných značiek a dopravných zariadení.
V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom29) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný na plnenie úloh Policajného zboru alebo vojenský policajt; riadiť cestnú premávku je oprávnený aj vojak pri plnení úloh ozbrojených síl.30)
29) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30) § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Celkom: 6 Na stránke: 1 Strán: 6 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6  
Obsah
Súvisiaca legislatíva
 Plus
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK