Úvod » Študovňa »  Plus » Deti
Deti


Čoraz zložitejšia dopravná situácia prináša so sebou negatíva v podobe zvyšeného počtu konfliktných situácií medzi účastníkmi cestnej premávky, neraz aj s tragickými následkami. Tento nepriaznivý fakt sám o sebe poukazuje na potrebu kontinuálneho vzdelávania sa v tejto oblasti, neustáleho dôrazu na pozornosť, predvídavosť a presne cielené opatrenia v záujme zvyšovania bezpečnosti na cestách. V segmente účastníkov cestnej premávky sú najzraniteľnejším článkom práve deti a preto je v oblasti dopravnej výchovy nutné intenzívne sa im venovať už od najútlejšieho veku.

Najrizikovejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú správanie sa detí v premávke a robia ich najzraniteľnejšími sú ich
  1. hravosť, zvedavosť, nesústredenosť, impulzívnosť,
  2. nedostatočná predvídavosť,
  3. nesprávny odhad vzdialeností,
  4. nesprávne posúdenie nebezpečenstva konkrétnej dopravnej situácie,
  5. nízky telesný vzrast, ktorý ovplyvňuje rozhľad,
  6. nedostatok skúseností.

Hlavný vplyv na bezpečné správanie sa detí na cestách majú v prvom rade ich rodičia a následne aj podľa úrovne dopravnej výchovy príslušné školské zariadenia. Rodičia by mali začať s výchovou detí v tejto oblasti prakticky ešte skôr ako začnú chodiť. Postupne, tak ako deti rastú, by ich veku primeraným spôsobom mali oboznámiť so zákonitosťami premávky, skrytými nebezpečenstvami, pravidlami cestnej premávky, naučiť ich správne vyhodnocovať a následne reagovať na rôzne dopravné situácie a v neposlednom rade aj používať prvky pasívnej bezpečnosti.

Dôležitou súčasťou dopravnej výchovy detí by mali byť aj návštevy detských dopravných ihrísk, kde si v bezpečí môžu praticky odskúšať svoje poznatky.

Pri výučbe detí o bezpečnosti cestnej premávky je veľmi dôležité ukázať im, aká je to závažná téma. Nie je potrebné ich traumatizovať fotkami s následkami nehôd a neustálym strašením. Vhodnejšie je, ak ich rodičia interaktívnym spôsobom priamo v premávke naučia to, čo je pre ich bezpečnosť dôležité a kladným príkladom ich vedú k aplikovaniu týchto poznatkov. Je veľmi dôležité, aby rodičia sami dodržiavali dopravné predpisy, prakticky demonštrovali svoju trpezlivosť a ohľaduplnosť voči okoliu a na prípadné prehrešky iných účastníkov bezprostredne poukázali ako na nevhodný príklad.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1205 / 14 / 0 - 42
APP    18
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK