Úvod » Študovňa » Kvalifikačná karta vodiča
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní KKV:
3. Ukončenie kurzu
3.1 Ukončenie kurzu pravidelného výcviku vodiča
Vodičovi, ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy.
Vzor „Potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcviku
Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ je podkladom pre príslušný okresný úrad v sídle kraja k vydaniu:
 • „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.
3.2 Ukončenie všetkých typov kurzu základnej kvalifikácie vodiča
3.2.1 Skúška
Vodič, ktorý úspešne absolvuje kurz základnej kvalifikácie v predpísanom časovom rozsahu, je povinný vykonať záverečnú skúšku. Skúšky sú vykonávané v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska v dostatočnom predstihu oznámi účastníkom kurzu dátum a miesto vykonania skúšky.
Ak vodič svoju neúčasť na skúškach písomne ospravedlní a odôvodní (napr. potvrdená práceneschopnosť, zahraničná služobná cesta, dovolenka, úmrtie rodinného príslušníka, svadba a pod.), príslušný okresný úrad v sídle kraja mu určí náhradný termín vykonania skúšky.
Vodič musí absolvovať skúšku najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia kurzu!
3.2.2 Rozsah skúšky
Skúška na získanie základnej kvalifikácie vodiča pozostáva z overenia úrovne vedomostí vodiča formou teoretickej skúšky. Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie.
Skúška na získanie základnej kvalifikácie sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č.1 oddielu 1 zákona. Test sa skladá zo 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.
Vzor „Protokolu o vykonaní skúšky
3.2.3 Priebeh skúšky
Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie
 • rozdá vodičom „Protokol o vykonaní skúšky“,
 • rozdá vodičom písomné testy,
 • oznámi presný čas začatia a čas ukončenia písomného testu,
 • vysvetlí spôsob zaznamenávania odpovedí na písomný test,
 • zabezpečí dozor a nerušený priebeh teoretickej skúšky,
 • zabezpečí, aby sa v miestnosti vykonávania skúšky nachádzali len vodiči a komisia,
 • na požiadanie vysvetlí nejasnosti v písomnom teste, nie však správnu odpoveď,
 • po uplynutí času skúšky zozbiera vyplnené „Protokoly o vykonaní skúšky“,
 • nesprávne označené odpovede vyznačí perom s červenou náplňou a vyhodnotí test.
3.2.4 Vyhodnotenie skúšky
Skúšobná komisia výsledok skúšky hodnotí na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba členovia skúšobnej komisie. Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom „prospel“ alebo „neprospel“.
Skúšobná komisia hodnotí výsledok teoretickej skúšky vykonanej písomným testom stupňom:
 1. prospel“, ak vodič získal najmenej 14 bodov v rámci každej skupiny otázok,
 2. neprospel“, ak vodič získal v niektorej skupine otázok menej ako 14 bodov.
Vodič vyhovel pri skúške, ak celkový výsledok testu je hodnotený stupňom „prospel“!!
Ak vodič pri skúške neuspel, predseda skúšobnej komisie zabezpečí, aby bol v dodatku „Protokolu o vykonaní skúšky“ uvedený dôvod neúspešnosti vodiča. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku teoretickej skúšky potvrdzujú členovia skúšobnej komisie svojim podpisom.
Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o vykonaní skúšky, ktorým bola hodnotená skúška stupňom „neprospel“ je aj dodatok s odôvodnením hodnotenia.
Ak sa vodič nezúčastní vykonania skúšky v riadnom ani v náhradnom termíne a neúčasť písomne neospravedlní, skúšobná komisia skúšku hodnotí stupňom „neprospel“ a dôvod uvedie v dodatku, ktorý je súčasťou „Protokolu o vykonaní skúšky“.
Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:
 • Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • Kvalifikačnej karty vodiča“.
Opakovanie skúšky
Vodič, ktorý pri skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Vodič o opakovanú skúšku musí požiadať okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom toho školiaceho strediska, v ktorom absolvoval kurz.
Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmych dňoch a najneskôr do jedného roka odo dňa nezloženia skúšky.
Pri opravnej skúške vodič absolvuje skúšku iba z toho tematického okruhu, z ktorého nevyhovel. Čas na vykonanie opravnej skúšky trvá na jeden tematický okruh 60 minút.
Ak vodič nevyhovie z viac ako jedného tematického okruhu, absolvuje opravnú skúšku v plnom rozsahu.
Ak vodič nevyhovel ani pri opakovanej skúške, alebo túto skúšku nevykonal do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní príslušného kurzu základnej kvalifikácie.
Postup
Súvisiaca legislatíva
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1223 / 9 / 0 - 27
APP    19
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK