Úvod » Študovňa »  Plus » Kontrola originality
Kontrola originality
Pracovisko kontroly originality
 1. Pracovisko emisnej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie emisnej kontroly, ktoré môže byť zriadené ako

 2. Pracoviská kontroly originality sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé druhy kontrol originality. Podrobnosti o členení pracovísk kontroly originality ustanoví vykonávací právny predpis.

 3. Sieť pracovísk kontroly originality tvoria pracoviská kontroly originality

  1. podľa § 170 ods. 29 ► (Ku dňu účinnosti tohto zákona sieť pracovísk kontroly originality tvoria pracoviská kontroly originality prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality vydaných podľa doterajších predpisov a budované pracoviská kontroly originality na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality vydaných podľa doterajších predpisov.),
  2. budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 83 ods. 7 ► (Povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality) alebo ods. 9 ► (Schvaľovací orgán zruší povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, ak držiteľ povolenia v čase jeho platnosti požiada o zrušenie povolenia. Ak držiteľ povolenia podá návrh na udelenie nového povolenia, schvaľovací orgán návrh zamietne.),
  3. budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom oprávnenia na vykonávanie kontroly originality podľa § 85 ods. 5 písm. c) alebo ods. 6,

  4. § 85 ods. 5 písm. c)

   Schvaľovací orgán zruší oprávnenie na vykonávanie kontroly originality, ak

   1. držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
   2. zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,
   3. držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,
   4. v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného technickou službou kontroly originality nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote jedného mesiaca určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie nedostatkov podania sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,
   5. držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,
   6. držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 88 ods. 1 písm. a) a d), ► (Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná zabezpečiť vykonávanie kontrol originality v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh kontrol originality a kategóriu vozidla prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika kontroly originality na príslušný druh kontroly originality a kategórie vozidla a zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných kontrol originality, umožniť technickej službe kontroly originality pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie kontroly originality a zároveň overenie plnenia podmienok odbornej spôsobilosti technikov kontroly originality a znášať náklady spojené s overením) a ods. 2 písm. a), c) až g) ► ( Oprávnená osoba kontroly originality nesmie umožniť použitie celoštátneho informačného systému kontrol originality iným osobám ako technikom kontroly originality a administratívnym osobám, umožniť vykonávanie kontroly originality fyzickými osobami, ktoré nemajú platné osvedčenie technika kontroly originality, nemajú osvedčenie technika kontroly originality na vykonávanie príslušného druhu kontroly originality a kategórie vozidla, nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe kontroly originality, boli pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotené stupňom „nevyhovel“, odmeňovať technikov kontroly originality spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci kontroly originality, umožniť vykonávanie kontroly originality, ak kontrolu originality nevykonajú dvaja technici kontroly originality, umožniť vykonávanie kontroly originality mimo kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality okrem prípadov, keď niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky stacionárneho pracoviska kontroly originality, umožniť vykonávanie kontroly originality bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených kontrolných úkonov),
   7. držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie kontrol originality zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou,
   8. držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty, alebo
   9. držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla a kontrolnej nálepky

   § 85 ods. 6

   Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení zaniká

   1. zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie,
   2. smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené oprávnenie.

  5. budované na základe povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality vydaných po účinnosti tohto zákona podľa § 83 ods. 5 písm. c) na základe povolenia ministerstva podľa § 83 ods. 14 písm. c), a

  6. § 83 ods. 5 písm. c)

   Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu, vydá povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, ktoré obsahuje

   1. identifikačné údaje navrhovateľa,
   2. údaje o type pracoviska kontroly originality,
   3. okres zriadenia pracoviska kontroly originality,
   4. obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,
   5. ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality, ak je to potrebné.

   § 83 ods. 14 písm. c)

   Ak ministerstvo dopravy vyhovie návrhu, vydá povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

   1. identifikačné údaje navrhovateľa,
   2. okres, v ktorom sa má zriadiť pracovisko kontroly originality,
   3. obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa odseku 2,
   4. prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska kontroly originality.

  7. prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie kontroly originality, vydaných po účinnosti tohto zákona po splnení povinností vyplývajúcich z povolení podľa písmena d).
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK