Úvod » Študovňa »  Plus » Technická kontrola
Technická kontrola
Stanica technickej kontroly
 1. Stanica technickej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie technickej kontroly, ktoré môže byť zriadené ako

  1. stacionárna stanica technickej kontroly alebo
  2. mobilná stanica technickej kontroly.

 2. Stanica technickej kontroly musí byť súčasne aj pracoviskom emisnej kontroly.

 3. V stacionárnej stanici technickej kontroly sa vykonáva technická kontrola v schválenom priestore prostredníctvom zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie je pevnou súčasťou stacionárnej stanice technickej kontroly. Stacionárna stanica technickej kontroly musí poskytovať technické kontroly pre všetky kategórie vozidiel.

 4. V mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva technická kontrola na jednom zo schválených miest na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly prostredníctvom zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie je mobilného vyhotovenia a ktoré umožňuje vykonávanie technickej kontroly. Mobilná stanica technickej kontroly musí mať najmenej dve schválené miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly.

 5. Stanice technickej kontroly sa členia na jednotlivé typy podľa počtu kontrolných liniek a kategórie vozidiel, na ktorých sa vykonávajú jednotlivé druhy technickej kontroly. Podrobnosti o členení staníc technickej kontroly ustanoví vykonávací právny predpis.

 6. Sieť staníc technickej kontroly tvoria stanice technickej kontroly

  1. podľa § 170 ods. 27 ► (Ku dňu účinnosti tohto zákona sieť staníc technickej kontroly tvoria stanice technickej kontroly prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných podľa doterajších predpisov a budované stanice technickej kontroly na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly vydaných podľa doterajších predpisov.),
  2. budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa § 83 ods. 7 ► (Povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly) alebo ods. 9 ► (Schvaľovací orgán zruší povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, ak držiteľ povolenia v čase jeho platnosti požiada o zrušenie povolenia. Ak držiteľ povolenia podá návrh na udelenie nového povolenia, schvaľovací orgán návrh zamietne.),
  3. budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. a) alebo ods. 6,

  4. § 85 ods. 5 písm. a)

   Schvaľovací orgán zruší oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, ak

   1. držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
   2. zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,
   3. držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,
   4. v rámci priebežného overenia plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol vykonaného technickou službou technickej kontroly nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote jedného mesiaca určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie zistených nedostatkov sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,
   5. držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na vykonávanie technických kontrol podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,
   6. držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 86 ods. 1 písm. a), d), l) ► (Oprávnená osoba technickej kontroly je povinná zabezpečiť vykonávanie technickej kontroly v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh technickej kontroly a kategóriu vozidla prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika technickej kontroly na príslušný druh technickej kontroly a kategórie vozidla a zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných technických kontrol, umožniť technickej službe technickej kontroly pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie technickej kontroly a znášať náklady spojené s overením, zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom a odoslanie záznamu do celoštátneho informačného systému technických kontrol a umožniť zriadenie trvalého vzdialeného elektronického prístupu k videozáznamu uloženému lokálne na serveri stanice technickej kontroly subjektom) a ods. 2 písm. a), c) až h) ► (Oprávnená osoba technickej kontroly nesmie umožniť použitie celoštátneho informačného systému technických kontrol iným osobám ako technikom technickej kontroly a administratívnym osobám, umožniť vykonávanie technickej kontroly fyzickými osobami, ktoré nemajú platné osvedčenie technika technickej kontroly, nemajú osvedčenie technika technickej kontroly na vykonávanie príslušného druhu technickej kontroly a kategórie vozidla, nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe technickej kontroly, alebo boli pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotené stupňom „nevyhovel“, odmeňovať technikov technickej kontroly spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci technickej kontroly, umožniť vykonávanie technickej kontroly, ak v stanici technickej kontroly nie sú prítomní aspoň dvaja technici technickej kontroly, ktorí majú udelené osvedčenie technika technickej kontroly v plnom rozsahu udeleného oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, umožniť vykonávanie technickej kontroly mimo kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly okrem prípadov, keď niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky stacionárnej stanice technickej kontroly a schváleného miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly, umožniť vykonávanie technickej kontroly bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených kontrolných úkonov, umožniť vykonanie technickej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do celoštátneho informačného systému technických kontrol.),
   7. držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie technických kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou,
   8. držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,
   9. držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola, osvedčenia o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a kontrolnej nálepky, alebo
   10. držiteľ oprávnenia umožnil vykonať technickú kontrolu na inom ako schválenom mieste prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly alebo vykonal technickú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilnej stanice technickej kontroly

   § 85 ods. 6

   Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení zaniká

   1. zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie,
   2. smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené oprávnenie.

  5. budované na základe povolení na zriadenie stanice technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona podľa § 83 ods. 5 písm. a) na základe povolenia ministerstva podľa § 83 ods. 14 písm. a) a

  6. § 83 ods. 5 písm. a)

   Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu, vydá povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

   1. identifikačné údaje navrhovateľa,
   2. údaje o type stanice technickej kontroly,
   3. okres zriadenia stanice technickej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárnej stanice technickej kontroly,
   4. údaje o miestach vykonávania technickej kontroly pri povolení na zriadenie mobilnej stanice technickej kontroly,
   5. obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,
   6. ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly, ak je to potrebné

   § 83 ods. 14 písm. a)

   Ak ministerstvo dopravy vyhovie návrhu, vydá povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

   1. identifikačné údaje navrhovateľa,
   2. okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárna stanica technickej kontroly, alebo miesta vykonávania technickej kontroly v prípade mobilnej stanice technickej kontroly,
   3. obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly podľa odseku 2,
   4. prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením stanice technickej kontroly,

  7. prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie technickej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po splnení povinností vyplývajúcich z povolení podľa písmena d).
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK