Úvod » Študovňa »  Plus » Poistenie vozidiel » Zelená karta PZP
Zelená karta PZP
Od 1. októbra 2019, po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 281/2019 Z.z., ktorý v čl. III novelizuje zákon NR SR č. 381/2001 Z. z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) preukazuje aj na Slovensku už len zelenou kartou!
POZOR! Od 01.07.2020 medzinárodnú poisťovaciu kartu „zelená karta“ môžete od svojej poisťovne dostať buď v zelenej farbe alebo v bielo-čiernej farbe. Táto zmena sa týka všetkých zelených kariet, ktoré sú účinné od 1.7.2020.
Zelená karta je doklad, ktorý slúži občanovi Slovenskej republiky, ako potvrdenie o platnom povinnom zmluvnom poistení vozidla so slovenskou ŠPZ v prípade, že ním spôsobil dopravnú nehodu. Dôležitosť tohto dokladu je skutočne tak závažná, že sa členské štáty systému dohodli na zákaze prejazdu vozidiel bez zelenej karty za hranice krajiny, v ktorej je vozidlo registrované a povinne poistené.
Princíp systému zelenej karty
Zelená karta

Zelená karta má vo všetkých členských krajinách jednotný vzor a farbu. Princíp spolupráce jednotlivých krajín v tomto systéme je daný medzinárodnými dohodami a je založený na nasledovnom mechanizme:
Ak motorista spôsobí nehodu v niektorom z členských štátov systému, kancelária poisťovateľov v tomto štáte uhradí za neho škody a následne požiadá kanceláriu poisťovateľov v domovskej krajine vozidla o náhradu toho, čo zaplatila za motoristu.

Zelenú kartu vodičovi, ktorému bola vydaná tuzemská štátna poznávacia značka, vydá poisťovňa, v ktorej má uzavreté povinné zmluvné poistenie. Zväčša ju už vodič získa spolu s dokladmi o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Inak je predpokladom vydania zelenej karty predloženie potvrdenia o zaplatení poistného zo zákonného poistenia na príslušný rok. Platnosť poistného krytia je jeden rok.

Na území Slovenskej republiky teda plní funkciu kancelárie zelenej karty Slovenská poisťovňa, ktorú touto funkciou poverilo ešte v r. 1993 Ministerstvo financií SR. Na základe tohto poverenia požiadala Slovenská poisťovňa o členstvo v Rade kancelárií. Vzhľadom na to, že Slovensko splnilo všetky podmienky členstva, Slovenská poisťovňa sa dňom 30. 6. 1993 stala plnoprávnym členom Rady kancelárií. Prijatím do Rady kancelárií sa Slovenskej poisťovni umožnilo, aby mohla uzavrieť s ďalšími členskými kanceláriami tzv. Jednotnú dohodu medzi kanceláriami a aby svojim poisteným mohla vydávať zelenú kartu a aby mohla uzavrieť dohodu s ostatnými kanceláriami zelenej karty. Jednotná dohoda s týmito štátmi nadobudla pre Slovenskú republiku účinnosť 1. 1. 1994.

Základnými subjektami Systému zelených kariet sú Rada kancelárií, kancelárie poisťovateľov členských štátov a ich členské poisťovne oprávnené vykonávať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Vzájomné vzťahy subjektov v rámci Systému zelenej karty upravujú od 01.07. 2003 tzv. Interné pravidlá.

Platná Zelená karta musí obsahovať informácie:
 • o jej platnosti – platnosť Zelenej karty je 1 technický rok, čiže platí od ľubovoľného dátumu do toho istého dátumu ďalšieho roka.
 • identifikačné číslo Zelenej karty v tvare KÓD KRAJINY/KÓD POISŤOVNE/ČÍSLO
 • POISTNEJ ZMLUVY.
 • zoznam všetkých krajín, v ktorých je Zelená karta platná – zoznam a kontakty všetkých kancelárií poisťovateľov nájdete na druhej strane karty.
 • o poistníkovi – meno, priezvisko a trvalá adresa.
 • o poisťovni – názov, adresa a podpis splnomocnenca poisťovne.
 • o vozidle – evidenčné číslo (EČV), továrenská značka a kód kategórie.

Vozidlá sú podľa Systému zelenej karty rozdelené do 6 tried:
 • kategória A – osobné vozidlá do 3,5 t,
 • kategória B – motocykle,
 • kategória C – nákladné vozidlá a traktory,
 • kategória D – bicykle s pomocnými motormi,
 • kategória E – autobusy,
 • kategória F – prívesy,
 • kategória G – ostatné vozidlá.

Každá zmena týkajúca sa týchto údajov musí byť poisťovni oznámená čo najskôr, aby tá mohla údaje opraviť a vydať novú kartu.
Zoznam členských štátov systému zelenej karty
A Rakúsko
AL Albánsko
AND Andorra
B Belgicko
BG Bulharsko
BIH Bosna a Hercegovina
BY Bielorusko
CH Švajčiarsko
CY Cyprus
CZ Česká Republika
D Nemecko
DK Dánsko
E Španielsko
EST Estónsko
F Francúzsko
FIN Fínsko
FL Lichtenštajnsko
GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
GR Grécko
H Maďarsko
HR Chorvátsko
I Taliansko
IL Izrael
IR Irán
IRL Írsko
IS Island
L Luxembursko
LT Litva
LV Lotyšsko
M Malta
MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
MK Bývalá zväzová republika Macedónsko
N Nórsko
NL Holandsko
P Portugalsko
PL Poľsko
RO Rumunsko
RSM Republika San Marino
RUS Rusko
S Švédsko
SRB Srbsko a Čierna Hora
SCV Vatikán
SK Slovenská Republika
SLO Slovinsko
TN Tunisko
TR Turecko
UA Ukrajina
Doklady
Nehodovosť (2024)
Nehody
5068
Ťažké zranenia
288
Usmrtenia
106
Zdroj: MV SR, PPZ ODP SR
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK