Úvod » Študovňa »  Plus » Evidencia vodičov, vozidiel a dopravných nehôd
Evidencia vodičov, vozidiel a dopravných nehôd
Evidencia vodičov
 1. Evidencia vodičov je informačný systém Policajného zboru podľa osobitného predpisu,32) ktorý sa vedie na účely rozhodovania o vodičských oprávneniach, vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch a poskytovania údajov z tejto evidencie.

 2. V evidencii vodičov sa vedú o držiteľoch vodičského oprávnenia údaje v rozsahu

  1. meno, priezvisko, prípadne titul,
  2. rodné číslo,
  3. dátum a miesto narodenia,
  4. adresa pobytu,
  5. údaje o priestupkoch a trestných činoch súvisiacich s porušením pravidiel cestnej premávky, pri vedení vozidla, s nezaplatením úhrady diaľničnej známky za užívanie vymedzených úsekov diaľnic a rýchlostných ciest a s porušením predpisov na úseku organizácie pracovného času v doprave,37c)
  6. údaje o priestupkoch na úseku výberu mýta,
  7. údaje o zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia, v rozsahu evidenčné číslo dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, dátum vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti, meno posudzujúceho lekára a posudzujúceho psychológa, ktorí vydali doklad o zdravotnej spôsobilosti a doklad o psychickej spôsobilosti, a závery lekárskej prehliadky a psychologického vyšetrenia,
  8. údaje o zdravotnej a psychickej spôsobilosti zaslané podľa § 90 ods. 4, ► (lekár alebo psychológ, ktorý u držiteľa vodičského oprávnenia zistí skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu zdravotnú spôsobilosť mimo lekárskych prehliadok alebo skutočnosť podmieňujúcu alebo vylučujúcu psychickú spôsobilosť mimo psychologických vyšetrení, je povinný najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa zistenia oznámiť túto skutočnosť orgánu Policajného zboru príslušnému podľa miesta pobytu osoby, u ktorej bola táto skutočnosť zistená.)
  9. údaje o čísle povolenia alebo číslo licencie Spoločenstva,45a) ak sa priestupku dopustí vodič vozidla podniku cestnej dopravy,
  10. údaje o udelených vodičských oprávneniach a údaje o neudelení, odobratí, obmedzení alebo zrušení vodičských oprávnení, o ich vrátení alebo zrušení ich obmedzení,
  11. údaje o vodičských preukazoch a o medzinárodných vodičských preukazoch,
  12. podpis a podoba tváre v digitálnej forme podľa § 95 ods. 2,

  13. § 95 ods. 2

   (2) Žiadateľ o vydanie vodičského preukazu je povinný

   1. predložiť platný doklad svojej totožnosti,
   2. vyplniť príslušné tlačivá, ak sú na tento účel zavedené,
   3. spĺňať podmienky podľa § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p),

   4. § 77 ods. 1 písm. c) a h) až p)

    Vodičské oprávnenie sa udelí žiadateľovi, ktorý k dátumu udelenia vodičského oprávnenia

    c) dôveryhodne preukáže, že na území Slovenskej republiky má zvyčajné bydlisko, alebo dokladom o štúdiu preukáže, že študuje na území Slovenskej republiky aspoň šesť mesiacov,
    h) nemá súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo,
    p) nie je držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny,

   5. podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a vlastnoručného podpisu; nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými sklami, v odôvodnených prípadoch je možné zo zdravotných alebo z náboženských dôvodov nasnímať podobu tváre s prikrývkou hlavy, pričom táto prikrývka nesmie zakrývať tvárovú časť spôsobom, ktorý by znemožňoval identifikáciu.

  14. údaje o udelených inštruktorských oprávneniach a platnosti inštruktorského preukazu.

 3. V evidencii vodičov sa ďalej vedú

  1. údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá žiadala o udelenie vodičského oprávnenia a ktorej sa toto oprávnenie neudelilo,
  2. údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá bez vodičského oprávnenia viedla motorové vozidlo,
  3. údaje podľa odseku 2 o osobe, ktorá sa dopustila priestupku súvisiaceho s porušením pravidiel cestnej premávky iného ako uvedeného v odseku 2 písm. e),
  4. meno, priezvisko a rodné číslo osoby spolujazdca podľa § 74 ods. 2. ► (Držiteľ vodičského oprávnenia skupiny B, ktorému bolo vodičské oprávnenie skupiny B udelené pred dovŕšením veku 18 rokov, môže do dovŕšenia veku 18 rokov, najmenej však tri mesiace, viesť motorové vozidlo skupiny B len v prítomnosti osoby sediacej na mieste spolujazdca vedľa vodiča, ktorá je držiteľom vodičského oprávnenia skupiny B najmenej 10 rokov a ktorú na tento účel zapíše orgán Policajného zboru do evidencie vodičov na žiadosť zákonného zástupcu)
32) § 69 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37c) § 38 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z.
45a) § 5 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   335
APP   9
PPK   199
PPA   4
OPK   5
© 2009 - 2019 AUTOSKOLAPORTAL.SK