Úvod » Študovňa »  Plus » Emisná kontrola
Emisná kontrola
Pracovisko emisnej kontroly
 1. Pracovisko emisnej kontroly je pracovisko špecializované na vykonávanie emisnej kontroly, ktoré môže byť zriadené ako

  1. stacionárne pracovisko emisnej kontroly alebo
  2. mobilné pracovisko emisnej kontroly.

 2. V stacionárnom pracovisku emisnej kontroly sa vykonáva emisná kontrola v schválenom priestore prostredníctvom zariadenia a technologického vybavenia, ktoré je súčasťou stacionárneho pracoviska emisnej kontroly

 3. V mobilnom pracovisku emisnej kontroly sa vykonáva emisná kontrola na jednom zo schválených miest na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly prostredníctvom zariadenia, ktorého priestorové a technologické vybavenie je mobilného vyhotovenia, a ktoré umožňuje vykonávanie emisnej kontroly. Mobilné pracovisko emisnej kontroly musí mať najmenej dve schválené miesta na prevádzkovanie mobilnej stanice technickej kontroly. Mobilné pracovisko emisnej kontroly musí byť zriadené len súčasne s mobilnou stanicou technickej kontroly.

 4. Pracoviská emisnej kontroly zabezpečujú vykonávanie emisnej kontroly podľa jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému. Podrobnosti o členení jednotlivých druhov paliva a jednotlivých druhov emisného systému, pre ktoré sa vykonáva emisná kontrola, ustanoví vykonávací právny predpis.

 5. Sieť pracovísk emisnej kontroly tvoria pracoviská emisnej kontroly

  1. podľa § 170 ods. 28 ► (Ku dňu účinnosti tohto zákona sieť pracovísk emisnej kontroly tvoria pracoviská emisnej kontroly prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly vydaných podľa doterajších predpisov a budované pracoviská emisnej kontroly na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly vydaných podľa doterajších predpisov.),
  2. budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 83 ods. 7 ► (Povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly po uplynutí času platnosti zaniká a schvaľovací orgán nesmie začať konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly) alebo ods. 9 ► (Schvaľovací orgán zruší povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ak držiteľ povolenia v čase jeho platnosti požiada o zrušenie povolenia. Ak držiteľ povolenia podá návrh na udelenie nového povolenia, schvaľovací orgán návrh zamietne.),
  3. budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona po uvoľnení siete podľa písmena a) zrušením alebo zánikom oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly podľa § 85 ods. 5 písm. b) alebo ods. 6,

  4. § 85 ods. 5 písm. b)

   Schvaľovací orgán zruší oprávnenie na vykonávanie emisnej kontroly, ak

   1. držiteľ oprávnenia požiada o zrušenie oprávnenia,
   2. zistí, že oprávnenie bolo udelené na základe nepravdivých údajov alebo podkladov o splnení podmienok na udelenie oprávnenia,
   3. držiteľ oprávnenia prestal spĺňať niektorú z podmienok, na základe ktorých mu bolo oprávnenie udelené,
   4. v rámci priebežného overenia plnenia podmienok vykonaného technickou službou emisnej kontroly nebol držiteľ oprávnenia hodnotený „spĺňa podmienky“ aj po lehote jedného mesiaca určenej na odstránenie nedostatkov; odstránenie nedostatkov podania sa kontroluje novým priebežným overením v rozsahu zistených nedostatkov,
   5. držiteľ oprávnenia sa nepodrobil novému priebežnému overeniu plnenia podmienok na udelenie oprávnenia podľa odseku 7 alebo nevyhovel novému priebežnému overeniu,
   6. držiteľ oprávnenia porušil niektorú z povinností podľa § 87 ods. 1 písm. a), d), l) ► (Oprávnená osoba emisnej kontroly je povinná zabezpečiť vykonávanie emisných kontrol v rozsahu udeleného oprávnenia na príslušný druh emisných kontrol a kategóriu vozidla prostredníctvom osôb, ktoré sú držiteľmi platného osvedčenia technika emisnej kontroly na príslušný druh emisnej kontroly, a zabezpečiť objektívnosť a vysokú kvalitu vykonávaných emisných kontrol, umožniť technickej službe emisnej kontroly pravidelné priebežné overenie podmienok ustanovených na vykonávanie emisnej kontroly a znášať náklady spojené s overením, zabezpečiť používanie monitorovacieho záznamového zariadenia schváleného typovým schvaľovacím orgánom a odoslanie záznamu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol a umožniť zriadenie trvalého vzdialeného elektronického prístupu k videozáznamu uloženému lokálne na serveri pracoviska emisnej kontroly subjektom) a ods. 2 písm. a), c) až g) ► (Oprávnená osoba emisnej kontroly nesmie umožniť použitie celoštátneho informačného systému emisných kontrol iným osobám ako technikom emisnej kontroly a administratívnym osobám, umožniť vykonávanie emisnej kontroly fyzickými osobami, ktoré nemajú platné osvedčenie technika emisnej kontroly, nie sú v pracovnom pomere k oprávnenej osobe emisnej kontroly,boli pri skúške z odbornej spôsobilosti hodnotené stupňom „nevyhovel“, odmeňovať technikov emisnej kontroly spôsobom, ktorý by súvisel s vyhodnotením vozidla v rámci emisnej kontroly, umožniť vykonávanie emisnej kontroly mimo schváleného priestoru na vykonávanie emisnej kontroly stacionárneho pracoviska emisnej kontroly a schváleného miesta na prevádzkovanie mobilného pracoviska emisnej kontroly,umožniť vykonávanie emisnej kontroly bez pristaveného vozidla a bez vykonania všetkých ustanovených úkonov emisnej kontroly, umožniť vykonanie emisnej kontroly bez zaznamenania monitorovacím záznamovým zariadením a bez odoslania záznamu do celoštátneho informačného systému emisných kontrol.),
   7. držiteľ oprávnenia nemá na vykonávanie emisných kontrol zavedený platný certifikovaný systém protikorupčného manažérstva certifikovaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorý je posúdený Slovenskou národnou akreditačnou službou,
   8. držiteľ oprávnenia napriek upozorneniu orgánu odborného dozoru opakovane poruší tú istú povinnosť, za ktorej porušenie mu už bola uložená pokuta orgánom štátneho odborného dozoru, počas 24 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty,
   9. držiteľ oprávnenia umožnil neoprávnené použitie tlačív protokolov o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola, osvedčenia o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola a kontrolnej nálepky, alebo
   10. držiteľ oprávnenia umožnil vykonať emisnú kontrolu na inom ako schválenom mieste prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly alebo vykonal emisnú kontrolu bez elektronického oznámenia dátumu a miesta prevádzkovania mobilného pracoviska emisnej kontroly

   § 85 ods. 6

   Oprávnenie na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality a oprávnenie na montáž plynových zariadení zaniká

   1. zrušením právnickej osoby, ktorej bolo udelené oprávnenie,
   2. smrťou alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, ktorej bolo udelené oprávnenie.

  5. budované na základe povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly vydaných po účinnosti tohto zákona podľa § 83 ods. 5 písm. b) na základe povolenia ministerstva podľa § 83 ods. 14 písm. b), a

  6. § 83 ods. 5 písm. b)

   Ak schvaľovací orgán vyhovie návrhu, vydá povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, ktoré obsahuje

   1. identifikačné údaje navrhovateľa,
   2. údaje o pracovisku emisnej kontroly,
   3. okres zriadenia pracoviska emisnej kontroly pri povolení na zriadenie stacionárneho pracoviska emisnej kontroly,
   4. údaje o miestach vykonávania emisnej kontroly pri povolení na zriadenie mobilného pracoviska emisnej kontroly,
   5. obmedzenú platnosť povolenia na tri roky,
   6. ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly, ak je to potrebné,

   § 83 ods. 14 písm. b)

   Ak ministerstvo dopravy vyhovie návrhu, vydá povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly nad rámec existujúcej siete, ktoré obsahuje

   1. identifikačné údaje navrhovateľa,
   2. okres, v ktorom sa má zriadiť stacionárne pracovisko emisnej kontroly, alebo miesta vykonávania emisnej kontroly v prípade mobilného pracoviska emisnej kontroly,
   3. obmedzenú platnosť povolenia na tri mesiace pre podanie návrhu na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2,
   4. prípadné ďalšie podmienky súvisiace so zriadením pracoviska emisnej kontroly,

  7. prevádzkované na základe oprávnení na vykonávanie emisnej kontroly, vydaných po účinnosti tohto zákona po splnení povinností vyplývajúcich z povolení podľa písmena d).
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK