Úvod » Študovňa » Základy laickej prvej pomoci
Základy laickej prvej pomoci
Popis príznakov a postup pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci
Pôsobenie tepla a ohňa
Tepelný úpal (úžeh)
Príznaky:
 1. horúca červená koža, väčšinou suchá
 2. bolesti hlavy, nevoľnosť
 3. vysoká telesná teplota
 4. rýchly a silný pulz a dýchanie
 5. bezvedomie
Postup:
 1. preniesť do chladného prostredia a vyzliecť
 2. ak nie je bezvedomie uložiť do polosediacej polohy
 3. chladiť zabalením do mokrej plachty a ovievaním (noviny, ventilátor)
 4. neznižovať telesnú teplotu pod 38°C
 5. zariadiť prevoz na lekársku kontrolu
Poznámka:
Ak je k dispozícii ľad, dajte ho zabalený vo vrecku do podpazušia, na slabiny, alebo na krk. V prípade náhlej straty vedomia postupovať ako pri bezvedomí.
Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z.
z 30. septembra 2010
o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 40 ods. 24 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 133/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1 Kurz prvej pomoci
 1. Kurz prvej pomoci (ďalej len „kurz“) trvá najmenej osem vyučovacích hodín a tvorí ho
  1. teoretická časť,
  2. praktická časť a
  3. skúška z poskytovania prvej pomoci.
 2. Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu je uvedený v prílohe č. 1.
 3. Časový rozsah teoretickej časti kurzu je najviac tri vyučovacie hodiny.
 4. Časový rozsah praktickej časti kurzu je najmenej päť vyučovacích hodín a je určený na nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach podľa potreby poskytovania prvej pomoci.
 5. Na jednom kurze sa môže zúčastniť najviac 15 účastníkov.
 6. Na praktickej časti výučby sa účastník kurzu musí zúčastniť osobne.
 7. Skúška z poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu; dátum a miesto vykonania skúšky z poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktor kurzu.
 8. Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe testu, ktorý obsahuje 20 otázok zo súboru otázok schválených ministerstvom. Podmienkou úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci je dosiahnutie najmenej 90 % správnych odpovedí.
 9. Praktická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční v simulovaných podmienkach pri použití materiálno-technického vybavenia kurzu podľa § 5.
 10. Inštruktor kurzu po skončení skúšky z poskytovania prvej pomoci túto skúšku vyhodnotí výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a oboznámi účastníka kurzu s výsledkom hodnotenia.
 11. O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci inštruktor kurzu vyhotoví protokol, ktorý podpíše a potvrdí odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu, u ktorého bola skúška vykonaná.
 12. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.
§ 2 Personálne zabezpečenie kurzu
Organizátor kurzu zabezpečí, aby inštruktorom kurzu bol len zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním alebo s vysokoškolským vzdelaním v zdravotníckych študijných odboroch podľa § 27 ods. 1 zákona, ktorý absolvoval kurz inštruktora prvej pomoci (ďalej len „kurz inštruktora“) akreditovaný ministerstvom.
§ 3 Kurz inštruktora
 1. Kurz inštruktora trvá najmenej 24 vyučovacích hodín a tvorí ho
  1. teoretická časť,
  2. praktická časť a
  3. skúška z výučby poskytovania prvej pomoci.
 2. Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu inštruktora je uvedený v prílohe č. 2.
 3. Časový rozsah teoretickej časti kurzu inštruktora je najviac osem vyučovacích hodín.
 4. Časový rozsah praktickej časti kurzu inštruktora je najmenej 16 vyučovacích hodín a je určený na osvojenie si didaktiky výučby kurzu v simulovaných podmienkach.
 5. Na jednom kurze sa môže zúčastniť najviac 15 účastníkov.
 6. Na praktickej časti výučby sa účastník kurzu musí zúčastniť osobne.
 7. Skúška z výučby poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu inštruktora; dátum a miesto vykonania skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktora predseda skúšobnej komisie.
 8. Skúška z výučby poskytovania prvej pomoci sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou, ktorá má najmenej troch členov, zloženou z lektorov podľa § 4.
 9. Predsedu skúšobnej komisie vymenúva držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora.
 10. Predseda skúšobnej komisie po skončení skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci túto skúšku vyhodnotí výsledkom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ a oboznámi účastníka kurzu inštruktora s výsledkom hodnotenia.
 11. O priebehu a výsledku skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci predseda skúšobnej komisie vyhotoví protokol, ktorý podpíšu všetci členovia skúšobnej komisie, ktorý predseda potvrdí odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora.
 12. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora vydá najneskôr do piatich pracovných dní absolventovi kurzu inštruktora po úspešnom vykonaní skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora.1)
§ 4 Personálne zabezpečenie kurzu inštruktora
Organizátor kurzu zabezpečí, aby lektorom kurzu inštruktora bol len zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch podľa § 27 ods. 1 zákona, ktorý absolvoval kurz inštruktora akreditovaný ministerstvom.
§ 5 Spoločné ustanovenia
 1. Vyučovacia hodina kurzu a kurzu inštruktora trvá 45 minút.
 2. Podmienkou výučby kurzu a kurzu inštruktora je zostava pomôcok materiálno-technického vybavenia, ktorá obsahuje
  1. jednu figurínu dospelého na kardiopulmonálnu resuscitáciu s možnosťou elektronickej kontroly s počítačovým vyhodnotením priebehu kardiopulmonálnej resuscitácie v tlačenej forme,
  2. jednu figurínu dojčaťa na kardiopulmonálnu resuscitáciu s elektronickým vyhodnocovacím zariadením na kontrolu správnosti vykonávanej resuscitácie,
  3. jednu figurínu na nácvik uvoľnenia cudzieho telesa z dýchacích ciest určenú na nácvik spriechodnenia dýchacích ciest úderom do chrbta a stlačením brucha pri dusení sa cudzím telesom,
  4. jednu celotelovú figurínu s traumatickými poraneniami; táto sa nevyžaduje, ak figurína podľa písmena a) má vymeniteľné časti, ktoré obsahujú aj traumatické poranenia,
  5. jeden tréningový automatický externý defibrilátor s možnosťou simulácie srdcových rytmov,
  6. jednu lekárničku každého druhu podľa osobitného predpisu1) pre každého účastníka kurzu,
  7. zdravotnícky materiál a pomôcky na precvičovanie poskytovania prvej pomoci postihnutému v simulovaných podmienkach pre každého účastníka kurzu,
  8. odbornú literatúru týkajúcu sa poskytovania prvej pomoci, nie staršiu ako päť rokov,
  9. didaktickú techniku najmenej na úrovni dátového projektoru s počítačom.
 3. Jedna zostava podľa odseku 2 sa môže využívať najviac na troch miestach výučby.
 4. Priebeh skúšky z poskytovania prvej pomoci a skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci sa riadi skúšobným poriadkom držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu alebo držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora, s ktorým držiteľ akreditácie účastníka vopred oboznámi.
 5. Ak do 24 hodín od termínu konania skúšky z poskytovania prvej pomoci alebo od termínu skúšky z výučby poskytovania prvej pomoci účastník preukáže, že sa jej nemohol zúčastniť zo závažného dôvodu alebo na skúške nevyhovel, držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu alebo držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora mu určí náhradný termín, najviac však dvakrát v priebehu jedného kalendárneho roka.
 6. Protokol a ďalšia dokumentácia o priebehu kurzu a skúšky z poskytovania prvej pomoci a o priebehu kurzu inštruktora a skúšky z výučby prvej pomoci sú súčasťou registratúry2) držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu a držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu inštruktora.
§ 6 Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 28/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurzy prvej pomoci, kurzy inštruktorov prvej pomoci a na skúšky z poskytovania prvej pomoci.
§ 7 Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. októbra 2010.
Príloha č. 1
ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZU
 1. Teoretické vedomosti o
  1. príčinách vzniku, následkoch a riešeniach najčastejších náhlych udalostí úrazového a neúrazového pôvodu ohrozujúcich život a zdravie – novorodenca, dieťaťa a dospelého,
  2. preventívnych opatreniach smerujúcich ku zvýšeniu ochrany zdravia,
  3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti,
  4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
  5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
  6. základných úkonoch zachraňujúcich život,
  7. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
  8. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
  9. záchvatových stavoch – febrilných kŕčoch, epilepsii,
  10. krvácaní z rán, šoku,
  11. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
  12. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou akejkoľvek nehody – zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
  13. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.
 2. Praktické zručnosti
  1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb, označenie miesta nehody,
  2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
  3. zistenie príznakov ochorenia alebo úrazu,
  4. praktický nácvik – základná neodkladná podpora životných funkcií – uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc, stláčanie hrudníka (masáž srdca), zastavenie krvácania, stabilizovaná poloha, kardiopulmonálna resuscitácia (oživovanie), vrátane použitia automatickej externej defibrilácie,
  5. poskytnutie prvej pomoci pri
   1. poruchách vedomia,
   2. poruchách dýchania, dusenia sa, kŕčových stavoch,
   3. zlomeninách a poraneniach kĺbov,
   4. krvácaní z rán, šoku,
   5. poraneniach chrbtice, manipulácia s pacientom,
   6. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou nehody – srdcový záchvat, náhla cievna mozgová príhoda,
  6. poskytnutie psychickej podpory postihnutému,
  7. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.
Príloha č. 2
ROZSAH TEORETICKÝCH VEDOMOSTÍ A PRAKTICKÝCH ZRUČNOSTÍ PRE ÚČASTNÍKOV KURZU INŠTRUKTORA
 1. Teoretické vedomosti o
  1. cieľoch, metódach, formách, prostriedkoch vyučovacieho procesu, didaktických zásadách,
  2. špecifikách komunikácie pri poskytovaní prvej pomoci,
  3. etických, právnych a iných aspektoch súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci,
  4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci, dýchacom systéme, srdci a krvnom obehu vrátane významu kyslíka pre ľudský organizmus,
  5. diagnostike základných životných funkcií,
  6. základnej neodkladnej podpore životných funkcií v rozsahu prvej pomoci najmenej v rozsahu štyroch hodín, kardiopulmonálna resuscitácia, vrátane použitia automatickej externej defibrilácie u novorodenca, dieťaťa a dospelého najmenej v rozsahu štyroch hodín,
  7. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii záchranného systému,
  8. prvej pomoci pri
   1. poruchách dýchania,
   2. koronárnom syndróme,
   3. náhlej cievnej mozgovej príhode,
   4. kŕčových stavoch,
   5. poruchách vedomia,
   6. otravách,
   7. úrazoch, poraneniach kostrosvalového aparátu, popáleninách,
   8. krvácaní z rán, šoku,
  9. použití lekárničiek pre všetky skupiny vodičského oprávnenia.
 2. Praktické zručnosti
  1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,
  2. aktivovanie záchrannej zdravotnej služby a ďalších zložiek integrovaného záchranného systému,
  3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy
   1. diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami,
   2. zastavenie vonkajšieho krvácania,
   3. protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,
   4. diagnostikovanie porúch vedomia,
   5. poloha v bezvedomí,
   6. starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,
   7. diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,
   8. stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,
   9. stabilizácia zlomených končatín,
   10. poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,
   11. prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,
   12. základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,
   13. základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,
   14. základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,
   15. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchrannej zdravotnej služby.
1) § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu.
2) Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udalosti
 Plus:
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK