Úvod » Študovňa » Legislatíva » Vyhláška MZ SR č. 322/2005 Z. z.
Vyhláška MZ SR č. 322/2005 Z. z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah.
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 2 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:

§ 1

(1) Psychologické vyšetrenie je zisťovanie psychickej spôsobilosti z hľadiska úrovne pracovných spôsobilostí a špecifických spôsobilostí, ich možného narušenia alebo obmedzenia.

(2) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie1) sa zisťuje psychologickým vyšetrením pred zaradením žiadateľa do výcviku.

(3) Psychická spôsobilosť držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje pravidelnými psychologickými vyšetreniami vykonanými vždy pred podaním žiadosti o predĺženie platnosti inštruktorského preukazu.2)

§ 2

Psychologické vyšetrenie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu vykonáva psychológ so špecializáciou klinická psychológia s certifikátom v dopravnej psychológii (ďalej len psychológ ).3)

§ 3

(1) Psychická spôsobilosť žiadateľa o inštruktorské oprávnenie a držiteľa inštruktorského preukazu sa zisťuje psychologickým vyšetrením v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1.

(2) Pri posudzovaní psychickej spôsobilosti žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu psychológ prihliada aj na predchádzajúce záznamy v ich zdravotnej dokumentácii.

§ 4

Závery z psychologického vyšetrenia psychológ zaznamenáva do zdravotnej dokumentácie žiadateľa o inštruktorské oprávnenie alebo držiteľa inštruktorského preukazu a do dokladu o psychologickom vyšetrení žiadateľa o inštruktorské oprávnenie, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, alebo do dokladu o psychologickom vyšetrení držiteľa inštruktorského preukazu, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 191/1998 Z. z. o psychologických vyšetreniach žiadateľov o oprávnenie vykonávať výcvik vodičov.

§6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2005.

Rudolf Zajac v. r.
  Prílohy k vyhláške MZ SR č. 322/2005 Z. z.
Príloha č. 1 - KRITÉRIÁ NA ZISŤOVANIE PSYCHICKEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽOV O INŠTRUKTORSKÉ OPRÁVNENIE A DRŽITEĽA INŠTRUKTORSKÉHO PREUKAZU PRE OBLASŤ VÝCVIKU, VÝUČBY A VÝCHOVY
Psychologické vyšetrenie sa vykonáva štandardizovanými metodikami dopravnej psychológie. Súčasťou vyšetrenia je aj výpis z evidencie dopravných nehôd a z evidencie dopravných priestupkov Policajného zboru.

I. Pedagogicko-psychická spôsobilosť

Osobné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
schopnosť pozitívnej a konštruktívnej komunikácie s ľuďmi,
odolnosť proti záťaži a frustračná tolerancia,
empatia a anticipácia správania klienta,
asertívne správanie,
presný verbálny prejav a správna terminológia,
odhad schopností klienta a dôslednosť.

II. Dopravno-psychická spôsobilosť
1. Všeobecná úroveň intelektu najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie.
2. Dispozície najmenej v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie pozornosť v záťaži,
senzomotorická reaktivita a koordinácia meraná determinačným prístrojom, rozhodovacie procesy,
krátkodobá pamäť,
priestorová orientácia a predstavivosť.
3. Osobnostné charakteristiky zodpovedajúce kritériu
zrelosť osobnosti s rozvinutými vyššími citmi,
primeraná regulácia správania a flexibilita,
integrita osobnosti a zodpovedajúce sebahodnotenie,
prispôsobivosť a konštruktívne sebapresadzovanie,
zvládanie zložitých sociálnych situácií,
primerané rizikové zvládanie dopravných situácií,
zameranie na bezpečnosť dopravy a predvídavosť.
4. Úroveň špecifického okruhu vedomostí v uvedených oblastiach v pásme vyššieho priemeru vodičskej populácie
právne vedomie a motoristické informácie,
technické informácie a orientácia,
pedagogické vedomosti a zručnosti,
organizačné vedomosti a zručnosti, systematickosť.

III. Anamnestické údaje nevykazujú tieto znaky:
trestná činnosť,
problémy v procese socializácie a partnerských vzťahov,
vodičská prax počet najazdených kilometrov, nehody, konflikty, dopravné priestupky a podobne,
zdravotné postihnutia a choroby,
závislosť od alkoholu a psychoaktívnych látok alebo ich abúzus,
vyššia frekvencia úrazov.
Novely
Zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Kontakt
PPP    1252 / 15 / 1 - 45
APP    17
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2024 AUTOSKOLAPORTAL.SK