Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
► Značky upravujúce prednosť a dodatkové tabuľky s tvarom križovatky
► Zvislé dopravné značky
1. Daj prednosť v jazde! - P1
Význam, popis:

Značka Daj prednosť v jazde! (č. P1) ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P1 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P1 musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P8 a mimo obce najmä značka č. P5 alebo č. P6. Značku č. P1 možno použiť ako značku predbežnú spolu s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu
2. Stoj, daj prednosť v jazde! - P2
Význam, popis:

Značka Stoj, daj prednosť v jazde! (č. P2) ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má do križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou č. V5c. Značka č. P2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15. Ako predbežná značka sa k značke č. P2 používa značka č. P1 s dodatkovou tabuľkou č. E3 s uvedením skutočnej vzdialenosti k miestu, ku ktorému sa vzťahuje povinnosť zastaviť vozidlo; na uvedenie tejto skutočnej vzdialenosti možno použiť i značku č. V14. Značka č. P2 sa používa aj pred železničným priecestím v prípadoch, keď je potrebné vodičovi prikázať v záujme bezpečnosti premávky zastaviť vozidlo.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P2 sa umiestňuje pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo ju možno použiť na mieste, kde je potrebné vodičovi prikázať, zopakovať alebo zdôrazniť povinnosť dať prednosť v jazde. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P2 musí byť na hlavnej ceste v obci umiestnená značka č. P8 a mimo obce najmä značka č. P5 alebo č. P6. Značku č. P2 nemožno použiť ako značku predbežnú. V prípade potreby možno značku č. P2 pred železničným priecestím kombinovať so značkami č. A30a alebo č. A30b, pričom sa umiestni pod tieto značky pre konkrétne železničné priecestie.
3. Daj prednosť v jazde električke! - P3
Význam, popis:

Značka Daj prednosť v jazde električke! (č. P3) sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka č. P3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P3 možno v prípade potreby použiť ako značku predbežnú v kombinácii s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
4. Križovatka - P4
Význam, popis:

Značka Križovatka (č. P4) upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P4 sa spravidla mimo obce nepoužíva, možno ju použiť na križovatke s nízkou intenzitou dopravy a umiestňuje sa na všetkých vetvách križovatky. Ak je potrebné upozorniť na tvar križovatky, použije sa v kombinácii s dodatkovou tabuľkou Tvar križovatky č. P12, pričom šírka vyznačených čiar zobrazujúca cesty je rovnaká.
5. Križovatka s vedľajšou cestou - P5
Význam, popis:

Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P5 ) sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P6 ) sa taktiež používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P5 , pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P5 alebo č. P6 možno použiť na úpravu prednosti v jazde len mimo obce. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P5 alebo č. P6 musí byť na vedľajšej ceste umiestnená značka č. P1 alebo č. P2.
6. Križovatka s vedľajšou cestou - P6
Význam, popis:

Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P5 ) sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Značka Križovatka s vedľajšou cestou (č. P6 ) sa taktiež používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky č. P5 , pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P5 alebo č. P6 možno použiť na úpravu prednosti v jazde len mimo obce. Ak je na úpravu prednosti v jazde cez križovatku použitá značka č. P5 alebo č. P6 musí byť na vedľajšej ceste umiestnená značka č. P1 alebo č. P2.
7. Križovatka s kruhovým objazdom - P7
Význam, popis:

Značka Križovatka s kruhovým objazdom (č. P7) upozorňuje vopred, ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd (č. C7).

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P7 možno v prípade potreby doplniť o dodatkovú tabuľku č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
8. Hlavná cesta - P8
Význam, popis:

Značka Hlavná cesta (č. P8) upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P13 až P15.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. P8 sa používa na úpravu prednosti v jazde najmä v obci a nemožno ju použiť ako značku predbežnú. Umiestňuje sa pred hranicou križovatky, ale môže sa použiť na úpravu prednosti v jazde aj vo vnútri väčšej alebo zložitejšej križovatky alebo v prípadoch, kedy je potrebné priebeh hlavnej cesty zopakovať alebo zdôrazniť (najmä pokiaľ mení smer). Zásady pre použitie a umiestnenie značky sú rovnaké ako pre značky č. P1 alebo č. P2.
9. Koniec hlavnej cesty - P9
Význam, popis:

Značka Koniec hlavnej cesty (č. P9) informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka č. P9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P9 možno použiť, ako značku predbežnú, ak sa použije spolu s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti ku križovatke. Značku nemožno umiestniť v kombinácii so značkou č. P1 alebo č. P2.
10. Prednosť protiidúcich vozidiel - P10
Význam, popis:

Značka Prednosť protiidúcich vozidiel (č. P10) označuje úsek cesty, kde nie je možná obojsmerná premávka s dostatočným bočným odstupom protiidúcich vozidiel a kde platí prednosť v jazde protiidúcich vozidiel. Z opačnej strany zúženého úseku sa umiestňuje značka č. P11.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značku č. P10 možno použiť len v prípadoch, keď zúžený úsek je v celej dĺžke dostatočne prehľadný. Ako predbežná značka k značke č. P10 sa používa značka č. A4a alebo č. A4b alebo č. A4c s dodatkovou tabuľkou č. E2 s uvedením skutočnej vzdialenosti k predmetnému miestu.
Celkom: 15 Na stránke: 10 Strán: 2 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   697/12/0 - 36
APP   12
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK