Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod > Legislatíva > Učebná osnova inštruktorských kurzov

» Učebná osnova inštruktorských kurzov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), vydáva učebnú osnovu na výučbu a výcvik účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“).
Obsah predmetov
Inštruktorský kurz sa skladá z výučby teórie, praktického výcviku a náčuvov (súvisiacimi s činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese). Obsah a rozsah učiva je rozlíšený podľa skupiny inštruktorského oprávnenia, na získanie ktorej sa bude inštruktorský kurz vykonávať.
Výučba teórie
1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad:
 1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
 2. ďalších právnych predpisov súvisiacich s cestnou premávkou.
2. Výučba základov pedagogiky je zameraná najmä na výklad:
 1. didaktických metód, princípov a prostriedkov a ich využitia vo vyučovacom a výcvikovom procese v autoškole,
 2. pôsobenia vonkajších vplyvov ako je vek, pohlavie, vzdelanie, pracovné zaradenie, motivácia a iné sociálne a psychologické charakteristiky na proces výučby a výcviku,
 3. morálnych, mravných a etických princípov, požiadaviek kladených na inštruktora a jeho odbornú spôsobilosť,
 4. organizačných foriem štruktúry a organizácie vyučovacej hodiny, medzipredmetových vzťahov a nadväzností, vyučovacej látky v jednotlivých predmetoch, s dôrazom na metodiku výučby,
 5. správnosti používania názorných didaktických prostriedkov, pomôcok a modelov v štruktúre vyučovacej hodiny,
 6. prípravy na výučbu teórie a praktický výcvik s dôrazom na individuálny prístup inštruktora,
 7. základných kritérií hodnotenia v procese výučby.
3. Výučba rétoriky je zameraná najmä na výklad:
 1. správneho spôsobu vyjadrovania, voľby jazykových prostriedkov, odbornej terminológie, gestikulácie a vystupovania inštruktora,
 2. zovšeobecňovania chýb a nedostatkov vo vyučovacom procese.
4. Výučba základov psychológie je zameraná najmä na výklad:
 1. základných pojmov a kategórií všeobecnej psychológie, fyziologických zákonitosti ľudskej psychiky, poznávacie procesy, osobnostné vlastnosti a ich jedinečnosť, psychológie osobnosti a ich klasifikácie,
 2. hlavných zásad medziľudskej komunikácie a medziľudských vzťahov v cestnej premávke a prispôsobovanie sa aktuálnemu stavu pri riešení dopravných situácií.
5. Výučba metodík odborných predmetov teórie je zameraná najmä na výklad:
 1. základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vedenie vyučovacej hodiny v predmetoch:
  • predpisy o cestnej premávke,
  • teória vedenia vozidla,
  • zásady bezpečnej jazdy,
  • konštrukcia a údržba vozidla,
 2. využívania medzipredmetových vzťahov a spolupráce medzi inštruktormi.
Praktický výcvik
1. Výučba metodík odborných predmetov praktického výcviku je zameraná najmä na výklad:
 1. základných princípov získavania vedomostí a praktických zručností potrebných na vykonávanie praktického výcviku v jednotlivých odborných predmetoch, ako:
  • praktická údržba,
  • výcvik vo vedení na trenažéri,
  • výcvik vo vedení vozidla na autocvičisku a náhradnej výcvikovej ploche,
  • výcvik vo vedení vozidla v cestnej premávke,
 2. organizáciu praktického výcviku s dôrazom na jeho špecifické stránky.
2. Organizácia praktického výcviku v autoškole je zameraná najmä na ukážky a nácvik:
 1. praktických činností inštruktora s dôrazom na využívanie učebných prostriedkov, názorných pomôcok a modelov a začlenenie ich využitia do štruktúry vyučovacieho procesu,
 2. osobnej prípravy inštruktora na vedenie vyučovacieho a výcvikového procesu v autoškole.
3. Praktický výcvik vo vedení výcvikového vozidla je zameraný na:
 1. overenie vedomostí a zručností vo vedení výcvikového vozidla žiadateľom o inštruktorské oprávnenie,
 2. nácvik jednotlivých činností inštruktora vo výcviku v praktickej jazde mimo cestnej premávky - (žiadateľ o inštruktorské oprávnenie je v pozícii inštruktora),
 3. nácvik jednotlivých činností inštruktora vo výcviku v praktickej jazde v cestnej premávke - (žiadateľ o inštruktorské oprávnenie je v pozícii inštruktora).
4. Náčuvy sú zamerané najmä na:
 1. oboznámenie sa s praktickou činnosťou inštruktora vo vyučovacom a výcvikovom procese s dôrazom na preskúšanie vlastných aktivít,
 2. overovanie metód vo výučbe a výcviku,
 3. zhodnotenie nadobudnutých vedomostí a ich praktické uplatňovanie v procese výučby a výcviku v autoškole.
Výučba teórie a praktický výcvik pre získanie inštruktorského oprávnenia
POČET HODÍN - Tabuľka č.1
Skupina inštruktorského oprávnenia Predmet Spolu
PCP ZPO R ZPS MVT MPV O N
AM, A
B
25 22 10 27 32 60 8 38 222
C, D, T 25 22 10 27 32 60 8 46 230
BE 25 22 10 27 32 67 8 38 229
C1E, CE
D1E, DE
25 22 10 27 32 71 8 44 239
AM, A + B 25 22 10 27 32 62 8 40 226
AM, A + T
B + T
BE + T
25 22 10 27 32 62 8 48 234
AM, A + C
AM, A + D
25 22 10 27 32 62 8 48 234
AM, A + B + T 25 22 10 27 32 64 8 50 238
AM, A + BE 25 22 10 27 32 69 8 40 233
AM, A + C1E
AM, A + CE
25 22 10 27 32 73 8 46 243
AM, A + D1E
AM, A + DE
25 22 10 27 32 73 8 46 243
Výučba teórie a metodiky praktického výcviku pre získanie inštruktorského oprávnenia zo skupiny na skupinu/y (rozšírenie)
POČET HODÍN - Tabuľka č.2
Rozšírenie Predmet Spolu
zo skupiny na skupinu PCP ZPO R ZPS MVT MPV N
AM, A B 3 3k 3 3k 12 15 12 51
AM, A C 3 3k 3 3k 15 18 18 63
AM, A D 3 3k 3 3k 16 19 20 67
AM, A T 3 3k 3 3k 12 15 12 51
AM, A BE 3 3k 3 3k 13 16 14 55
AM, A C1E, CE 3 3k 3 3k 16 19 20 67
AM, A D1E, DE 3 3k 3 3k 17 20 22 71
B AM, A 3 3k 3 3k 12 13 8 45
B C 3 3k 3 3k 12 15 12 51
B D 3 3k 3 3k 12 20 12 56
B T 3 3k 3 3k 11 14 10 47
B BE 3 3k 3 3k 10 10 10 42
B C1E, CE 3 3k 3 3k 13 16 14 55
B D1E, DE 3 3k 3 3k 14 17 16 59
C AM, A 3 3k 3 3k 12 13 8 45
C CE 3 3k 3 3k 12 14 12 50
C D 3 3k 3 3k 12 16 12 52
C D1E, DE 3 3k 3 3k 13 17 14 56
D AM, A 3 3k 3 3k 12 13 8 45
D DE 3 3k 3 3k 12 14 12 50
T AM, A 3 3k 3 3k 12 13 8 45
T B 3 3k 3 3k 11 14 10 47
T BE 3 3k 3 3k 12 15 12 51
T C 3 3k 3 3k 13 16 14 55
T D 3 3k 3 3k 14 17 16 59
T C1E 3 3k 3 3k 14 17 16 59
T D1E 3 3k 3 3k 15 18 18 63
AM, A B + T 3 3k 3 3k 13 16 14 55
B AM, A + T 3 3k 3 3k 12 15 12 51
B AM, A + C 3 3k 3 3k 13 16 14 55
B AM, A + C1E, CE 3 3k 3 3k 14 17 16 59
B AM, A + D 3 3k 3 3k 13 21 14 60
B AM, A + D1E, DE 3 3k 3 3k 15 18 18 63
C AM, A + D 3 3k 3 3k 13 17 14 56
C AM, A + D1E, DE 3 3k 3 3k 14 18 16 60
... ot ... úplný 3 3k 3 3k 24 38 46 120
... op ... úplný 3 3k 3 3k 38 24 46 120
VYSVETLIVKY: PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
ZPO - základy pedagogiky
R- rétorika
ZPS - základy psychológie
MVT - metodika výučby teórie
MPV - metodika praktického výcviku
O - organizácia výučby a výcviku v autoškole
N - náčuvy a zhodnotenie nadobudnutých vedomostí
k - konzultácie
... ot - rozsah skupín inštruktorského oprávnenia obmedzený na výučbu teórie
... op - rozsah skupín inštruktorského oprávnenia obmedzený na praktický výcvik
... úplný - úplný rozsah skupín inštruktorského oprávnenia bez obmedzenia na výučbu teórie alebo bez obmedzenia na praktický výcvik
Osvedčenie
Po absolvovaní inštruktorského kurzu, prevádzkovateľ autoškoly vydá žiadateľovi o udelenie inštruktorského oprávnenia osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova inštruktorských kurzov zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Zdroj: MDVaRR SR
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
14
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
165
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.01.2019 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).
» Zákon NR SR č. 177/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
» Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke.
» Vyhláška MDaV SR č. 134/2018 Z.z.
01.04.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
» Zákon NR SR č. 56/2018 Z.z.
01.02.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov