Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Sobota, 16. februára 2019 meniny
Vaše IP: 18.206.175.155 • Dnes aktualizované:1x • Posledná aktualizácia: 16.02.2019 09:30:01 • |

Úvod > Legislatíva

» Vybraná legislatíva SR v úplnom a aktualizovanom (rekonštruovanom) znení
K aktualizácii znenia právnych predpisov na tomto portály dochádza ku dňu nadobudnutia účinnosti ich noviel.
  Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. »
Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum platnosti: 16.01.2009
Dátum účinnosti: 01.01.2017
Zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. »
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum platnosti: 16.01.2009
Dátum účinnosti: 01.01.2017
Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z. »
Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.

Dátum platnosti: 13.10.2007
Dátum účinnosti: 01.11.2011
Zákon NR SR č. 462/2007 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. »
Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum platnosti: 29.12.2004
Dátum účinnosti: 01.03.2016
Zákon NR SR č. 725/2004 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z. z. »
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách

Dátum platnosti: 20.11.2009
Dátum účinnosti: 01.02.2015
Vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z. z. »
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dátum platnosti: 31.10.2006
Dátum účinnosti: 01.01.2016
Vyhláška MDPaT SR č. 578/2006 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Zákon NR SR č. 93/2005 Z. z. »
Zákon o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum platnosti: 16.03.2005
Dátum účinnosti: 01.10.2013
Zákon NR SR č. 93/2005 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Vyhláška MDVaRR SR č.45/2016 »
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dátum vyhlásenia: 01.01.2016
Dátum účinnosti: 01.01.2016
Vyhláška MDVaRR SR č.45/2016 - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
  Vyhláška MZ SR 322/2005 Z. z. »
Vyhláška, ktorou sa ustanovuje zameranie psychologických vyšetrení inštruktorov autoškôl a ich rozsah

Dátum platnosti: 20.07.2005
Dátum účinnosti: 01.08.2005
Vyhláška MZ SR 322/2005 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
  Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. »
Vyhláška o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci.

Dátum platnosti: 14.10.2010
Dátum účinnosti: 15.10.2010
Vyhláška MZ SR č. 398/2010 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
  Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z. z. »
Nariadenie vlády o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií.

Dátum platnosti: 10.10.2006
Dátum účinnosti: 20.09.2014
Nariadenie vlády SR č. 554/2006 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z. »
Vyhláška, ktorou sa ustanovujú druhy lekárničiek a obsah lekárničiek pre cestnú dopravu

Dátum platnosti: 18.04.2009
Dátum účinnosti: 01.05.2009
Vyhláška MZ SR č. 143/2009 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
  Zákon NR SR č. 280/2006 Z. z. »
Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov

Dátum platnosti: 23.05.2006
Dátum účinnosti: 01.10.2013
Zákon NR SR č. 280/2006 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Vyhláška MDVaRR SR č.44/2016 »
Vyhláška, ktorou sa vykonáva zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov

Dátum vyhlásenia: 01.01.2016
Dátum účinnosti: 01.01.2016
Vyhláška MDVaRR SR č.44/2016 - zmeny nájdete v predpisoch:
Nenájdené žiadne zmeny - pôvodné, nenovelizované znenie!
  Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. »
Zákon o pozemných komunikáciach (cestný zákon)

Dátum platnosti: 07.12.1961
Dátum účinnosti: 01.12.2013
Zákon NZ ČSSR č.135/1961 Zb. - zmeny nájdete v predpisoch:
  Zákon NR SR č. 474/2013 Z. z. »
Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Dátum platnosti: 21.12.2013
Dátum účinnosti: 01.07.2015
Zákon NR SR č. 474/2013 Z. z. - zmeny nájdete v predpisoch:
Počet aktualizácií: 1
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
16
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
153
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
20.05.2018 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
Zákon o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
» Zákon NR SR č. 106/2018 Z.z.
01.02.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
01.01.2017 - Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto nariadením sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.
» Nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto zákonom sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
» Zákon NR SR č. 311/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   263 APP   7
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   181 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov