Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Pondelok, 22. apríla 2019 meniny
Vaše IP: 34.230.84.215 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 19.04.2019 16:00:00 • |

Úvod » Riadenie premávky osobou

» Príklady riadiacich pokynov s popisom a použitím v modelových situáciách
Pokyn č. 1
Riadenie premávky na križovatke policajtom - pokyn pre zastavenie [pre vodičov]
Popis riešenia:

Pre každého vodiča, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom a ruky má upažené alebo pripažené, znamená tento pokyn že musí bezodkladne zastaviť pred hranicou križovatky.

Je potrebné mať na pamäti, že policajt môže okrem spomínaných polôh rúk (upažené, pripažené) dávať aj ďalšie pokyny pre vozidlá z iných smerov a to pre zrýchlenie jazdy - vodorovným kývaním ruky cez stred tela alebo pokyn pre spomalenie jazdy - kývaním ruky hore a dolu. Aj v týchto prípadoch je vodič vozidla prichádzajúci k čelom alebo chrbtom stojacemu policajtovi povinný zastaviť pred hranicou križovatky.

Pri pokyne Stoj! môže policajt upažiť obe ruky alebo jednu ruku; obe ruky môže pripažiť, ak na riadenie premávky stačí postoj.

Celkom: 9 Na stránke: 1 Počet strán: 9 Aktuálna strana: 1
<< Späť Ďalej>>
 1   2   3   4   5   6   7   8   9  
Zostručnené pravidlá pre rýchle zorientovanie sa v tejto problematike
 1. Policajt (oprávnená osoba) drží smerovku (paličku) vždy v pravej ruke!
 2. Čelo a chrbát policajta (oprávnenej osoby) pri upažených alebo pripažených rukách znamenajú povel STOJ!
 3.  
  Pre zobrazenie ďalších pravidiel sa musíte prihlásiť!
Súhrn platných právnych predpisov o tejto problematike
Riadenie cestnej premávky a zastavovanie vozidiel oprávnenou osobou
Zákon č. 8/2009 Z. z. - §62. Riadenie cestnej premávky
(1) Cestná premávka je riadená dopravnými značkami, dopravnými zariadeniami alebo pokynmi policajta.
(2) V rozsahu ustanovenom osobitným predpisom 29) je oprávnený riadiť cestnú premávku aj vojak povolaný na plnenie úloh Policajného zboru alebo vojenský policajt; riadiť cestnú premávku je oprávnený aj vojak pri plnení úloh ozbrojených síl. 30)
(3) Podrobnosti o svetelných signáloch a pokynoch policajta, vojenského policajta, vojaka pri plnení úloh ozbrojených síl a vojaka povolaného na plnenie úloh Policajného zboru pri riadení cestnej premávky a ich význam ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo vnútra.
29) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30) § 2 a 4 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Pre zobrazenie ďalšieho výberu z legislatívy sa musíte prihlásiť!
Oprávnenia policajta
pri cestnej kontrole
Oprávnenia policajta Policajného zboru pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sú ustanovené v § 69 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa ods. 1 uvedeného zákonného ustanovenia je policajt oprávnený:


a) zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy, ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
b) zakázať vodičovi jazdu po diaľnici a vyzvať ho, aby opustil diaľnicu na najbližšom výjazde alebo vozidlo odstavil na parkovisku, ak vozidlo nedosahuje rýchlosť podľa § 35 zákona o cestnej premávke; o zákaze vydá policajt potvrdenie,
c) požadovať predloženie dokladov ustanovených na vedenie a premávku vozidla a na dopravu osôb a nákladu,
d) vyzvať vodiča, aby sa podrobil vyšetreniu, či nie je ovplyvnený alkoholom alebo inou návykovou látkou, alebo liekmi, ktoré môžu znížiť jeho schopnosť bezpečne viesť vozidlo,
e) kontrolovať technickú spôsobilosť vozidla a úplnosť jeho výstroja a výbavy alebo vyzvať vodiča, aby sa podrobil takejto kontrole, ako aj porovnať údaje uvádzané v osvedčení o evidencii časti I alebo časti II, evidenčnom doklade vydanom v cudzine alebo technickom osvedčení vozidla s údajmi na vozidle,
f) merať rozmery a hmotnosti vozidla,
g) kontrolovať dodržiavanie povinností účastníka cestnej premávky alebo iných osôb podľa tohto zákona.
Účastník cestnej premávky je v zmysle zákona o cestnej premávke povinný poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení v cestnej premávke, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje zákon o cestnej premávky alebo osobitné predpisy (napr. zákon o obecnej polícii).
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   278 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov