Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Streda, 21. februára 2018 meniny
Vaše IP: 54.92.197.82 • Dnes aktualizované:3x • Posledná aktualizácia: 21.02.2018 11:30:02 • |

Úvod > Legislatíva > Učebná osnova doškoľovacích kurzov vodičov

» Učebná osnova doškoľovacích kurzov vodičov
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 12 ods. 1 písm. d) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 188/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), vydáva učebnú osnovu na doškoľovací kurz držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“).
Obsah predmetov
O zaradení držiteľa vodičského oprávnenia do doškoľovacieho kurzu vodičov, rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát okresného riaditeľstva Policajného zboru (ďalej len „dopravný inšpektorát“). Doškoľovací kurz vodičov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Obsah a rozsah učiva je členený podľa skupín vodičského oprávnenia, na ktoré sa výcvik vykonáva.
Výučba teórie
1. Teoretické vedomosti, zručnosti a spôsob správania sa v cestnej premávke, ktoré sa vyžadujú na vedenie príslušných skupín motorových vozidiel:
 1. Výučba predpisov o cestnej premávke a s nimi súvisiacich právnych predpisov je zameraná na výklad:
  1. jednotlivých ustanovení predpisov o cestnej premávke a príslušných vykonávacích predpisov,
  2. dopravných značiek a dopravných zariadení vrátane svetelných signálov a pokynov na riadenie premávky,
  3. riešenia dopravných situácií, uplatňovania pravidiel prednosti v jazde a obmedzenia rýchlosti,
  4. povinností vodiča a prevádzkovateľa vozidla,
  5. podmienok technickej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách,
  6. občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti vodiča, rozsahu a podmienok povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 2. Výučba teórie vedenia vozidla je zameraná na výklad:
  1. používaných bezpečnostných zariadení vozidla,
  2. jazdy s prípojným vozidlom a vlečenia vozidiel; to sa nevzťahuje na skupiny AM, A1, A2, A vodičského oprávnenia,
  3. techniky jazdy v rôznych situáciách a poveternostných podmienkach,
  4. techniky jazdy pri vyhýbaní sa nečakanej prekážke na rovine a v zákrute,
 3. Výučba zásad bezpečnej jazdy je zameraná na výklad:
  1. základných fyzikálnych zákonitostí jazdy s vozidlom príslušnej skupiny vodičského oprávnenia,
  2. vplyvu ľudského činiteľa, technického stavu vozidla a prostredia na bezpečnosť jazdy,
  3. zásad predvídavosti, rozpoznávania a riešenia kritických dopravných situácií,
  4. techniky zvládnutia vyhýbavého manévru pri nečakanej prekážke na rovnej ceste a v zákrute, vplyv odstredivej sily na vozidlo, rozdiely pri ovládaní vozidla vybaveného modernými elektronickými brzdovými a stabilizačnými prvkami,
  5. príčiny vzniku aquaplaningu na vozovke a vplyvu pneumatík na ovládanie vozidla,
  6. jazdných vlastností nedotáčavého a pretáčavého vozidla v zákrute,
  7. ovládania vozidla v klesaní vybaveného manuálnou alebo automatickou prevodovkou,
  8. významu pozornosti, vnímania, reakčnej schopnosti, úsudku a rozhodovacej schopnosti, spôsob správania sa vodiča voči ostatným účastníkom cestnej premávky, ako aj zmeny v správaní sa vodiča v dôsledku vplyvu alkoholu, drog a liekov, duševného stavu a únavy,
  9. špecifických rizikových faktorov týkajúcich sa nedostatku skúseností ostatných účastníkov cestnej premávky, najmä najzraniteľnejších, ako sú deti, chodci, cyklisti a zdravotne postihnuté osoby, riziká vyplývajúce z vedenia a z výhľadu vozidiel rôznych skupín,
  10. bezpečnostných faktorov týkajúcich sa vozidla, nákladu a prepravovaných osôb, opatrnosť vodiča pri opustení vozidla,
  11. najdôležitejších princípov, týkajúcich sa dodržiavania bezpečnej vzdialenosti medzi vozidlami, brzdné vzdialenosti a ovládanie vozidla v rôznych poveternostných podmienkach a rôznych podmienkach na ceste,
 4. Výučba problematiky dopravnej nehodovosti je zameraná na výklad:
  1. rozboru a príčin vzniku dopravných nehôd a možnosti ich predvídania,
  2. rizikových faktorov týkajúcich sa rôznych podmienok cestnej premávky, najmä pokiaľ ide o jej zmeny v súvislosti s počasím alebo jazdou vo dne alebo v noci, charakteristiky rôznych typov ciest a príslušné právne predpisy,
  3. predpisov týkajúcich sa úradných dokumentov požadovaných v prípade používania vozidla, všeobecné pravidlá činností v prípade dopravnej nehody (zapnutie výstražného zariadenia a postavenie výstražného trojuholníka) a opatrenia, ktoré je potrebné realizovať pri pomoci účastníkom dopravnej nehody,
  4. vplyvu požitia alkoholu alebo inej návykovej látky na vznik dopravnej nehody.
2. Špecifické ustanovenia týkajúce sa niektorých skupín:
 1. špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín AM, A1, A2, A zamerané na:
  1. všeobecné predpisy a ustanovené podmienky na vedenie motorových vozidiel, povinnosť používať ochranné okuliare alebo ochranný štít a ochrannú prilbu,
  2. viditeľnosť vodiča motocykla ostatnými účastníkmi cestnej premávky,
  3. rizikové faktory týkajúce sa rôznych podmienok cestnej premávky s osobitnou pozornosťou zameranou na smerovú stabilitu motocykla – (klzkosť vozovky, kryty odpadových kanálov, vodorovné značenie ciest, električkové koľajové pásy, železničné priecestia atď.),
 2. špecifické ustanovenia týkajúce sa skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE zamerané na:
  1. ustanovené podmienky pre vedenie motorových vozidiel, predpisy o čase jazdy, prestávke a dobe odpočinku,
  2. prekážky vo výhľade spôsobené charakteristikami vozidiel,
  3. manipuláciu so záznamovým zariadením (tachografy),
Praktický výcvik
1. Praktický výcvik vo vedení motorového vozidla je zameraný na nácvik jednotlivých zručností vodiča zameraných na riešenie zložitých dopravných situácií v cestnej premávke pri jazde v obci a mimo obce.
2. Minimálne požiadavky na praktické zručnosti a schopnosti vodičov, ktoré sa vyžadujú na vedenie:
 1. motorových vozidiel skupín AM, A1, A2, A vodičského oprávnenia zamerané na:
  1. brzdenie až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste,
  2. jazdu v obmedzenom priestore, výjazd z miesta parkovania,
  3. jazdu v priamom smere a v zákrutách; súbežnú jazdu, zastavenie v cestnej premávke,
  4. príjazd ku križovatke, riešenie dopravnej situácie na križovatke, a prejazd križovatkou,
  5. zmeny smeru jazdy, odbočovanie vpravo a vľavo, zmena smeru jazdy v jazdných pruhoch,
  6. predchádzanie vozidiel, obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami,
  7. vyhýbanie vozidiel a obchádzanie nečakanej prekážky pri jazde na rovnej ceste a v zákrute,
  8. priechody pre chodcov, prejazd kruhovým objazdom, železničným priecestím, jazdu pri zastávke električky/autobusu, jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch,
 2. motorových vozidiel skupín B1, B, BE, T, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE vodičského oprávnenia zamerané na:
  1. cúvanie v priamom smere, alebo cúvanie s odbočením vpravo alebo vľavo, pričom sa udržiava správny jazdný pruh,
  2. otočenie vozidla do protismeru pri jazde vpred alebo pri cúvaní,
  3. brzdenie až do zastavenia vozidla a brzdenie s presnosťou zastavenia na vopred určenom mieste,
  4. jazdu v obmedzenom priestore, výjazd z miesta parkovania,
  5. jazdu v priamom smere a v zákrutách; súbežnú jazdu, zastavenie v cestnej premávke,
  6. príjazd ku križovatke, riešenie dopravnej situácie na križovatke, a prejazd križovatkou,
  7. zmeny smeru jazdy, odbočovanie vpravo a vľavo, zmena smeru jazdy v jazdných pruhoch,
  8. predchádzanie vozidiel, obchádzanie prekážok (napr. zaparkované vozidlá); predchádzanie inými vozidlami,
  9. stúpanie a klesanie vozidla pri rôznej rýchlosti,
  10. vyhýbanie vozidiel a obchádzanie nečakanej prekážky pri jazde na rovnej ceste a v zákrute,
  11. priechody pre chodcov, prejazd kruhovým objazdom, železničným priecestím, jazdu pri zastávke električky/autobusu, jazdu do svahu a zo svahu na dlhých úsekoch.
Tabuľka - Počet hodín výučby teórie a praktického výcviku*
Skupina/y vodičského oprávnenia Výučba teórie Praktický výcvik
PCP TVV ZBJ PDN
AM, A, A1, B1, T
B, C, C1, D, D1
v kombinácii s E
6 2 2 2 6
VYSVETLIVKY:
PCP - predpisy o cestnej premávke a s nimi súvisiace právne predpisy
TVV - teória vedenia vozidla
ZBJ - zásady bezpečnej jazdy
PDN - problematika dopravnej nehodovosti
* - rozsah počtu hodín výučby teórie a praktického výcviku platí aj pre doškoľovací kurz podľa individuálnej učebnej osnovy
Praktický výcvik doškoľovacieho kurzu vodičov sa bude vykonávať v rozsahu výcviku najvyššej skupiny vodičského oprávnenia uvedenom v právoplatnom rozhodnutí príslušného dopravného inšpektorátu.
Napríklad:
 1. ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu A, B, T, C, CE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu A vodičského oprávnenia a 6 vyučovacích hodín pre skupinu CE vodičského oprávnenia,
 2. ak je vodič držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B, T, C, D, DE a dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov v plnom rozsahu vodičského oprávnenia, podľa tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre skupinu DE vodičského oprávnenia.
Ak dopravný inšpektorát rozhodne o doškoľovacom kurze vodičov len na určitú skupinu vodičského oprávnenia, podľa uvedenej tabuľky vodič absolvuje 12 vyučovacích hodín výučby teórie a praktický výcvik v rozsahu 6 vyučovacích hodín pre určenú skupinu vodičského oprávnenia.
Osvedčenie
Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu vodičov, prevádzkovateľ autoškoly vydá jeho účastníkovi osvedčenie [§ 6 ods. 1 písm. e) zákona].
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa učebná osnova doškoľovacieho kurzu vodičov zo dňa 19. januára 2013.
Účinnosť
Táto učebná osnova nadobúda účinnosť 1. marca 2016.
Zdroj: MDVaRR SR
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
16
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
151
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.01.2017 - Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto nariadením sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.
» Nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto zákonom sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
» Zákon NR SR č. 311/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
01.04.2016 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
01.03.2016 - Dnes nadobúda účinnosť zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Týmto zákonom sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela sa zameriava predovšetkým na tému stáčania kilomerov na počítadlách prejdenej vzdialenosti.
» Zákon NR SR č. 412/2015 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   158 APP   9
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   179 PPA   7 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame