Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 24. marca 2019 meniny
Vaše IP: 54.166.133.84 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 23.03.2019 11:46:09 • |

Úvod » Základy laickej prvej pomoci

» Popis príznakov a postup pri poskytovaní predlekárskej laickej prvej pomoci
Náhle príhody
Epileptický záchvat (záchvat padúcnice)
Príznaky:
 1. náhly začiatok s bezvedomím
 2. svalové zášklby až kŕče všetkých svalov
 3. sťažené a zrýchlené dýchanie
 4. mimovoľné pomočenie
Postup:
 1. zabrániť resp. zmierniť pád
 2. uvoľniť odev okolo krku a hrudníka
 3. po odoznení kŕčov uložiť do stabilizovanej polohy
 4. dozerať až do obnovenia vedomia
Poznámka:
RZP privolať len v nasledujúcich prípadoch:
 1. ak je záchvat na ulici bez prítomnosti blízkej osoby
 2. ak sa postihnutý nezotaví do 15 minút od odoznenia záchvatu
 3. pri opakovanom záchvate
 4. pri prvom záchvate v živote.
Počas záchvatu nedávať nič do úst, nevyťahovať jazyk, nebrániť v pohyboch, chrániť pred nárazmi na pevné predmety v okolí.
Dôležité zásady pri dopravnej nehode
Ak sa stanete svedkom, alebo priamym účastníkom dopravnej nehody a ste schopný poskytnúť prvú pomoc ostatným účastníkom tejto nehody, snažte sa dodržavať niekoľko nasledujúcich zásad:
Zachovajte pokoj, nepodľahnite panike:
Základnou požiadavkou pre poskytnutie prvej pomoci v prvých chvíľach po dopravnej nehode je zachovať kľud a rozvahu, nepodľahnúť panike, kriku a krvi, ktoré sú sprievodným javom každej vážnejšej dopravnej nehody.
Odstavte auto v bezpečnej vzdialenosti, nefajčte a nenarábajte s otvoreným ohňom:
Tieto opatrenia su nutné ako protipožiarná prevencia. Pri dopravnej nehode môže totiž dôjsť k úniku pohonných látok ako aj iných horľavín. Nezabudnite zapnúť varovné osvetlenie a označiť auto tak, aby sa nestalo hrozbou pre ďalších účastníkov cestnej premávky. Pri odstavení auto berte tiež ohľad na to, aby sa vaše vozidlo nestalo prekážkou pri prístupe záchranárskych vozidiel k nehode.
Vykonajte protipožiarne opatrenia v priestoroch nehody:
Je nutné vytiahnúť kľúč zo spínacej skrinky havarovaného vozidla, vypnúť prívod paliva pri naftových motoroch, uhasiť lokálny oheň, ak jeho charakter nie je ešte ohrozujúci život.
Vykonajte prieskum počtu ranených a rozsahu poranení:
V okolí dopravnej nehody zistite počet zranených a rozsah poranení, nezabudnite prehľadať priľahlé okolie, pretože následkom nárazu mohlo dojsť aj k vymršteniu ľudí mimo bezprostrednej blízkosti dopravnej nehody. Vysloboďte ranených s ohrozením života a poskytnite im prvú pomoc. Zavolajte záchrannú službu na číslo 112 alebo 155, a nadiktujte im pokiaľ možno nasledujúce údaje:
 • číslo telefónu a meno volajúceho
 • miesto nehody resp. orientačné body
 • druh nehody (pád, zrážka, požiar)
 • počet zranených, približný vek a druh zranení
 • iné zvláštne údaje
 • čakať na spätný dotaz dispečera


Nezabudnite, že:
 • nemôžete stihnúť všetko. Najdôležitejšia je vaša bezpečnosť, potom život ohrozujúce stavy, nakoniec všetko ostatné
 • s postihnutými hýbať len pri ohrození ich života
 • ak musíte pre ohrozenie života hýbať s vozidlom, označte polohu
 • iniciatívne zapojte do pomocných prác okoloidúcich


Kurzy prvej pomoci
Dňa 15.10.2010 nadobudla účinnosť Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z.z., ktorá upravuje minimálne požiadavky na kurzy prvej pomoci, minimálne požiadavky na kurzy inštruktorov prvej pomoci a minimálne požiadavky na skúšky z poskytovania prvej pomoci.
(1) Kurz prvej pomoci (ďalej len "kurz") trvá najmenej osem vyučovacích hodín a tvorí ho

a) teoretická časť,
b) praktická časť a
c) skúška z poskytovania prvej pomoci.
(2) Rozsah teoretických vedomostí a praktických zručností pre účastníkov kurzu je uvedený v prílohe č. 1.
(3) Časový rozsah teoretickej časti kurzu je najviac tri vyučovacie hodiny.
(4) Časový rozsah praktickej časti kurzu je najmenej päť vyučovacích hodín a je určený na nácvik poskytovania prvej pomoci v simulovaných podmienkach podľa potreby poskytovania prvej pomoci.
(5) Na jednom kurze sa môže zúčastniť najviac 15 účastníkov.
(6) Na praktickej časti výučby sa účastník kurzu musí zúčastniť osobne.
Minimálny rozsah vedomostí a zručností v kurzoch prvej pomoci:
A. Teoretické vedomosti o
 1. príčinách vzniku dopravných nehôd a poraneniach pri dopravných nehodách,
 2. preventívnych opatreniach smerujúcich k zvýšeniu ochrany zdravia na cestách,
 3. úlohách a mieste prvej pomoci v neodkladnej zdravotnej starostlivosti, reťazi života,
 4. všeobecných zásadách poskytovania prvej pomoci,
 5. zhodnotení stavu postihnutého, vyslobodzovaní, premiestňovaní, aktivácii
 6. záchranného systému,
 7. základných úkonoch zachraňujúcich život,
 8. poruchách vedomia, napríklad pri bezvedomí,
 9. poruchách dýchania, napríklad pri dusení sa,
 10. záchvatových stavoch - febrilných kŕčoch, epilepsii,
 11. krvácaní z rán, šoku,
 12. zlomeninách, poraneniach kĺbov, popáleninách,
 13. neúrazových náhlych príhodách, ktoré môžu byť príčinou dopravnej nehody - zlyhanie srdcovej činnosti, náhla cievna mozgová príhoda,
 14. poskytnutí prvej pomoci pri predpokladanom poranení chrbtice.
B. Praktické zručnosti
 1. zhodnotenie situácie so zameraním na minimalizáciu rizika ďalšieho ohrozenia seba, postihnutého a ďalších osôb,
 2. aktivácia integrovaného záchranného systému,
 3. didaktika a metodika praktickej výučby prvej pomoci v simulovaných podmienkach so zameraním najmä na témy:
  1. diagnostikovanie priechodnosti dýchacích ciest, uvoľnenie dýchacích ciest, dýchanie z pľúc do pľúc s bariérovými pomôckami,
  2. zastavenie vonkajšieho krvácania,
  3. protišokové opatrenia, kompresia hrudníka a automatickej externej defibrilácie,
  4. diagnostikovanie porúch vedomia,
  5. poloha v bezvedomí,
  6. starostlivosť o pacienta v kŕčovom stave,
  7. diagnostika poškodení kostry a svalstva, chrbtice,
  8. stabilizácia krku a tela u detí a dospelých,
  9. stabilizácia zlomených končatín,
  10. poskytnutie psychologickej podpory a pomoci osobe a jeho rodine,
  11. prevencia škodlivého pôsobenia tepla, chladu a základné techniky chladenia a ohrievania,
  12. základná starostlivosť pri popáleninách a omrzlinách,
  13. základná starostlivosť pri úrazoch elektrickým prúdom,
  14. základná starostlivosť pri bodnutí, uštipnutí hmyzom, uhryznutí hadom,
  15. odovzdanie postihnutého pracovníkom záchranného zdravotného systému.
Skúška z poskytovania prvej pomoci:
 1. Skúška z poskytovania prvej pomoci sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti a vykoná sa najneskôr do 15 dní po riadnom ukončení výučby kurzu; dátum a miesto vykonania skúšky z poskytovania prvej pomoci oznámi účastníkovi kurzu inštruktor kurzu.
 2. Teoretická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční písomnou formou v podobe testu, ktorý obsahuje 20 otázok zo súboru otázok schválených ministerstvom. Podmienkou úspešného absolvovania teoretickej časti skúšky z poskytovania prvej pomoci je dosiahnutie najmenej 90 % správnych odpovedí.
 3. Praktická časť skúšky z poskytovania prvej pomoci sa uskutoční v simulovaných podmienkach pri použití materiálno-technického vybavenia kurzu.
 4. O priebehu a výsledku skúšky z poskytovania prvej pomoci inštruktor kurzu vyhotoví protokol, ktorý podpíše a potvrdí odtlačkom pečiatky držiteľa akreditácie na uskutočňovanie kurzu, u ktorého bola skúška vykonaná.
 5. Držiteľ akreditácie na uskutočňovanie kurzu vydá najneskôr do piatich pracovných dní absolventovi kurzu po úspešnom vykonaní skúšky z poskytovania prvej pomoci potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu.
Udalosti
Testy z prvej pomoci
Povinná výbava lekárničiek
Pre bezpečnú jazdu sa udržujte
v duševnej aj fyzickej kondícii!
Orientačný výpočet
alkoholu v krvi
 
Povolené množstvo alkoholu
v krvi v krajinách EÚ
[SK] BAC: 0,0 g/l
(Blood Alcohol Concentration}
uvádza množstvo etanolu v krvi
Máte nadváhu?
Body Mass Index (BMI)
Výpočet Body Mass indexu (BMI) pomáha určiť, ako na tom ste so svojou váhou. Či trpíte nadváhou, obezitou alebo naopak podvýživou. Výsledok je len orientačný. Ak sa však index významne odchyľuje od priemerných hodnôt, odporúčame vykonať potrebné opatrenia, resp. vyhľadať pomoc odborníka.
Výška  [cm]
Váha [kg]
Podváha: pod 20
Normálna hmotnosť: 20-25
Nadváha: 25-30
Obezita: 30-40
Extrémna obezita: nad 40
Výsledok
?
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   273 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2019 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2019 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   182 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov