Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Nedeľa, 18. novembra 2018 meniny
Vaše IP: 54.221.9.6 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 17.11.2018 23:30:02 • |

Úvod » Info zóna » KKV

Kvalifikačná karta vodiča (KKV)
3. Ukončenie kurzu
3.1 Ukončenie kurzu pravidelného výcviku vodiča
Vodičovi, ktorý úspešne absolvuje kurz pravidelného výcviku, vydá školiace strediskoPotvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ na daný druh dopravy.
Vzor „Potvrdenia o ukončení kurzu pravidelného výcviku
Potvrdenie o ukončení kurzu pravidelného výcviku“ je podkladom pre príslušný okresný úrad v sídle kraja k vydaniu:
 • „Osvedčenia o pravidelnom výcviku“,
 • „Kvalifikačnej karty vodiča“.
3.2 Ukončenie všetkých typov kurzu základnej kvalifikácie vodiča
3.2.1 Skúška
Vodič, ktorý úspešne absolvuje kurz základnej kvalifikácie v predpísanom časovom rozsahu, je povinný vykonať záverečnú skúšku. Skúšky sú vykonávané v termíne a mieste určenom príslušným Okresným úradom v sídle kraja za prítomnosti určenej skúšobnej komisie. Prevádzkovateľ školiaceho strediska v dostatočnom predstihu oznámi účastníkom kurzu dátum a miesto vykonania skúšky.
Ak vodič svoju neúčasť na skúškach písomne ospravedlní a odôvodní (napr. potvrdená práceneschopnosť, zahraničná služobná cesta, dovolenka, úmrtie rodinného príslušníka, svadba a pod.), príslušný okresný úrad v sídle kraja mu určí náhradný termín vykonania skúšky.
Vodič musí absolvovať skúšku najneskôr do jedného roka odo dňa ukončenia kurzu!
3.2.2 Rozsah skúšky
Skúška na získanie základnej kvalifikácie vodiča pozostáva z overenia úrovne vedomostí vodiča formou teoretickej skúšky. Priebeh skúšky a činnosti súvisiace s jej vykonávaním organizuje predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie.
Skúška na získanie základnej kvalifikácie sa vykonáva písomným testom v trvaní najviac 240 minút. Test obsahuje otázky z každej z odborných tém teoretickej časti podľa prílohy č.1 oddielu 1 zákona. Test sa skladá zo 80 otázok rozdelených do 4 skupín podľa tematických okruhov. Každá skupina sa skladá z 20 otázok. Na každú otázku sú možné štyri odpovede, z ktorých iba jedna je správna.
Vzor „Protokolu o vykonaní skúšky
3.2.3 Priebeh skúšky
Predseda skúšobnej komisie alebo ním určený člen skúšobnej komisie
 • rozdá vodičom „Protokol o vykonaní skúšky“,
 • rozdá vodičom písomné testy,
 • oznámi presný čas začatia a čas ukončenia písomného testu,
 • vysvetlí spôsob zaznamenávania odpovedí na písomný test,
 • zabezpečí dozor a nerušený priebeh teoretickej skúšky,
 • zabezpečí, aby sa v miestnosti vykonávania skúšky nachádzali len vodiči a komisia,
 • na požiadanie vysvetlí nejasnosti v písomnom teste, nie však správnu odpoveď,
 • po uplynutí času skúšky zozbiera vyplnené „Protokoly o vykonaní skúšky“,
 • nesprávne označené odpovede vyznačí perom s červenou náplňou a vyhodnotí test.
3.2.4 Vyhodnotenie skúšky
Skúšobná komisia výsledok skúšky hodnotí na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba členovia skúšobnej komisie. Výsledky písomného testu hodnotí skúšobná komisia ustanoveným spôsobom stupňom „prospel“ alebo „neprospel“.
Skúšobná komisia hodnotí výsledok teoretickej skúšky vykonanej písomným testom stupňom:
 1. prospel“, ak vodič získal najmenej 14 bodov v rámci každej skupiny otázok,
 2. neprospel“, ak vodič získal v niektorej skupine otázok menej ako 14 bodov.
Vodič vyhovel pri skúške, ak celkový výsledok testu je hodnotený stupňom „prospel“!!
Ak vodič pri skúške neuspel, predseda skúšobnej komisie zabezpečí, aby bol v dodatku „Protokolu o vykonaní skúšky“ uvedený dôvod neúspešnosti vodiča. Rozhodnutie skúšobnej komisie o výsledku teoretickej skúšky potvrdzujú členovia skúšobnej komisie svojim podpisom.
Neoddeliteľnou súčasťou protokolu o vykonaní skúšky, ktorým bola hodnotená skúška stupňom „neprospel“ je aj dodatok s odôvodnením hodnotenia.
Ak sa vodič nezúčastní vykonania skúšky v riadnom ani v náhradnom termíne a neúčasť písomne neospravedlní, skúšobná komisia skúšku hodnotí stupňom „neprospel“ a dôvod uvedie v dodatku, ktorý je súčasťou „Protokolu o vykonaní skúšky“.
Úspešné vykonanie skúšky je nevyhnutné k vydaniu:
 • Osvedčenia o základnej kvalifikácii“,
 • Kvalifikačnej karty vodiča“.
Opakovanie skúšky
Vodič, ktorý pri skúške nevyhovel, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Vodič o opakovanú skúšku musí požiadať okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom toho školiaceho strediska, v ktorom absolvoval kurz.
Opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmych dňoch a najneskôr do jedného roka odo dňa nezloženia skúšky.
Pri opravnej skúške vodič absolvuje skúšku iba z toho tematického okruhu, z ktorého nevyhovel. Čas na vykonanie opravnej skúšky trvá na jeden tematický okruh 60 minút.
Ak vodič nevyhovie z viac ako jedného tematického okruhu, absolvuje opravnú skúšku v plnom rozsahu.
Ak vodič nevyhovel ani pri opakovanej skúške, alebo túto skúšku nevykonal do jedného roka odo dňa vykonania neúspešnej skúšky, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní príslušného kurzu základnej kvalifikácie.
Najnovšie články
Kvalifikačná karta vodiča
Ako postupovať pri získaní
Kvalifikačnej karty vodiča (KKV):
Bleskovka
Poradňa
Užitočné informácie
Výška registračného poplatku
Pomoc v núdzi na diaľnici
Elektronické služby v doprave
Zjazdnosť ciest na území SR
Orientačný výpočet
alkoholu v krvi
 
Povolené množstvo alkoholu
v krvi v krajinách EÚ
[SK] BAC: 0,0 g/l
(Blood Alcohol Concentration}
uvádza množstvo etanolu v krvi
Máte nadváhu?
Body Mass Index (BMI)
Výpočet Body Mass indexu (BMI) pomáha určiť, ako na tom ste so svojou váhou. Či trpíte nadváhou, obezitou alebo naopak podvýživou. Výsledok je len orientačný. Ak sa však index významne odchyľuje od priemerných hodnôt, odporúčame vykonať potrebné opatrenia, resp. vyhľadať pomoc odborníka.
Výška  [cm]
Váha [kg]
Podváha: pod 20
Normálna hmotnosť: 20-25
Nadváha: 25-30
Obezita: 30-40
Extrémna obezita: nad 40
Výsledok
?
Vedeli ste, že
najpokrokovejší automobilový simulátor na svete NADS - The National Advanced Driving Simulator, sa nachádza v USA, na pôde Univerzity v Iowe?
Kurzový lístok ECB
Referenčné výmenné kurzy sú publikované Európskou centrálnou bankou. Jednotlivé referenčné výmenné kurzy sú stanovované na základe telekonferencie medzi národnými centrálnymi bankami, ktorá sa zvyčajne koná o 14:15 SEČ.
  USDamerický dolár 1.1305
  BGNbulharský lev 1.9558
  CZKčeská koruna 25.985
  GBPlibra šterlingov 0.88370
  HUFmaďarský forint 321.99
  PLNpoľský zlotý 4.2933
  RONnový rumunský lei 4.6650
  CHFšvajčiarsky frank 1.1365
  HRKchorvátska kuna 7.4270
  RUBruský rubeľ 75.2446
  AUDaustrálsky dolár 1.5564
  BRLbrazílsky real 4.2772
  CADkanadský dolár 1.4949
 
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
 • príprava ku skúškam na získanie VO
 • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
 • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
 • sprostredkovanie kurzov na VO
 • všeobecná dopravná výchova
 • informácie z okruhu cestnej dopravy
 • prezentácie autoškôl
PPP   243 APP   9
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   181 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov