Dopravný, vzdelávací a informačný portál pre každého
► Úvod
► Autoškoly
► Kurzy na VO
► Značky
► Križovatky
► Pokyny
► Konštrukcia
► Legislatíva
► Online testy
► Info zóna
| • Sobota, 23. júna 2018 meniny
Vaše IP: 54.80.247.119 • Dnes aktualizované:0x • Posledná aktualizácia: 22.06.2018 23:30:01 • |

Úvod > Legislatíva > Zmeny a novinky v legislatíve

» Zmeny a novinky v legislatíve súvisiacej s cestnou premávkou na území SR
Späť do archívu legislatívnych zmien »

Dnes nadobúdajú účinnosť body 34, 51 a 52 vyhlášky MV SR č. 20/2016 Z.z.


01.01.2017 00:00:00
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 77 ods. 8, § 85, § 91 ods. 16 a § 94 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 86 ods. 6, § 87 ods. 10 a § 88 ods. 9 zákona ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 130/2010 Z. z., vyhlášky č. 413/2010 Z. z., vyhlášky č. 361/2011 Z. z., vyhlášky č. 381/2012 Z. z., vyhlášky č. 128/2013 Z. z. a vyhlášky č. 467/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
 
34. V § 32 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Ak kód podľa odseku 4 písm. a) platí pre všetky skupiny, pre ktoré bol vodičský preukaz vydaný, môže byť zaznamenaný v položkách 9 až 11.“.
 
51.
V prílohe č. 7 II. časti a prílohe č. 8 II. časti sa slová „(napr. „5.01 pre C“, „5.01, 6.01 pre C, CE“)“ nahrádzajú slovami „(napríklad „01.06. pre C“, „01.06, 61. pre C, CE“)“.
52.
V prílohe č. 9 I. časť vrátane nadpisu znie:
„I.
HARMONIZOVANÉ KÓDY EÚ
A.
VODIČ (zdravotné dôvody)
01.
Korekcia a/alebo ochrana zraku
01.01.
Okuliare
01.02.
Kontaktná šošovka (šošovky)
01.05.
Ochrana očí
01.06.
Okuliare alebo kontaktné šošovky
01.07.
Špecifická optická pomôcka
02.
Sluchová pomôcka/komunikačná pomôcka
03.
Protéza/ortéza končatín
03.01.
Protéza/ortéza hornej končatiny
03.02.
Protéza/ortéza dolnej končatiny
B.
ÚPRAVY VOZIDLA
10.
Modifikované radenie
10.02.
Automatická voľba prevodového pomeru
10.04.
Upravený ovládač prevodu
15.
Modifikovaná spojka
15.01.
Upravený spojkový pedál
15.02.
Ručne ovládaná spojka
15.03.
Automatická spojka
15.04.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii spojkového pedálu
20.
Modifikované brzdové systémy
20.01.
Upravený brzdový pedál
20.03.
Brzdový pedál vhodný na používanie ľavou nohou
20.04.
Posuvný brzdový pedál
20.05.
Sklápací brzdový pedál
20.06.
Ručne ovládaná brzda
20.07.
Ovládanie brzdy maximálnou silou … N (*) [napríklad „20.07(300 N)“]
20.09.
Upravená parkovacia brzda
20.12.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii brzdového pedálu
20.13.
Brzda ovládaná kolenom
20.14.
Ovládanie brzdového systému s podporou vonkajšej sily
25.
Modifikované akcelerátorové systémy
25.01.
Upravený pedál akcelerátora
25.03.
Sklápací pedál akcelerátora
25.04.
Ručne ovládaný akcelerátor
25.05.
Akcelerátor ovládaný kolenom
25.06.
Ovládanie akcelerátora s podporou vonkajšej sily
25.08.
Pedál akcelerátora vľavo
25.09.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedálu akcelerátora
31.
Úpravy a zabezpečenie pedálov
31.01.
Ďalší súbor paralelných pedálov
31.02.
Pedále na rovnakej alebo takmer rovnakej úrovni
31.03.
Opatrenie proti zablokovaniu alebo aktivácii pedála akcelerátora a brzdových pedálov, ak nie sú ovládané nohou
31.04.
Zvýšená podlaha
32.
Kombinované systémy prevádzkovej brzdy a akcelerátora
32.01.
Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný jednou rukou
32.02.
Akcelerátor a prevádzková brzda ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou
33.
Kombinované systémy prevádzkovej brzdy, akcelerátora a riadenia
33.01.
Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou jednou rukou
33.02.
Akcelerátor, prevádzková brzda a riadenie ako kombinovaný systém ovládaný vonkajšou silou oboma rukami
35.
Modifikované usporiadanie ovládačov (spínače svetiel, stierače/ostrekovače predného okna, klaksón, smerové svetlá atď.)
35.02.
Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie
35.03.
Ovládacie zariadenia ovládateľné ľavou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie
35.04.
Ovládacie zariadenia ovládateľné pravou rukou bez toho, aby vodič pustil riadenie
35.05.
Ovládacie zariadenia ovládateľné bez toho, aby vodič pustil riadenie, mechanizmy akcelerátora a bŕzd
40.
Modifikovaný mechanizmus riadenia
40.01.
Riadenie s maximálnou ovládacou silou … N (*) [napríklad „40.01 (140 N)“]
40.05.
Upravený volant (rozšírená/hrubšia časť volantu, zmenšený priemer, atď.)
40.06.
Upravené umiestnenie volantu
40.09.
Nožné riadenie
40.11.
Pomocné zariadenie na volante
40.14.
Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný jednou rukou/ramenom
40.15.
Alternatívny upravený systém riadenia ovládaný dvoma rukami/ramenami
42.
Modifikované zariadenia na výhľad dozadu a do strán
42.01.
Upravené zariadenie na výhľad dozadu
42.03.
Doplnkové vnútorné zariadenie umožňujúce bočný výhľad
42.05.
Zariadenie umožňujúce výhľad v mŕtvom uhle
43.
Miesto na sedenie vodiča
43.01.
Sedadlo vodiča v normálnej výške výhľadu a normálnej vzdialenosti od volantu a pedálov
43.02.
Sedadlo vodiča prispôsobené tvaru tela
43.03.
Sedadlo vodiča s bočnou podperou na zlepšenie stability
43.04.
Sedadlo vodiča s lakťovou opierkou
43.06.
Úprava bezpečnostného pásu
43.07.
Typ bezpečnostného pásu s opierkou na zlepšenie stability
44.
Modifikácie motocyklov (použitie podkódov je povinné)
44.01.
Samostatne ovládaná brzda
44.02.
Upravená brzda predného kolesa
44.03.
Upravená brzda zadného kolesa
44.04.
Upravený akcelerátor
44.08.
Výška sedadla umožňujúca vodičovi v sediacej polohe, aby mal súčasne obe nohy na zemi a udržiaval rovnováhu motocykla pri zastavení a státí
44.09.
Maximálna ovládacia sila brzdy predného kolesa … N (*) [napríklad „44.09 (140 N)“]
44.10.
Maximálna ovládacia sila brzdy zadného kolesa … N(*) [napríklad „44.10 (240 N)“]
44.11.
Upravená opierka nôh
44.12.
Upravená rukoväť
45.
Len motocykel s postranným vozíkom
46.
Len trojkolky
47.
Len pre vozidlá s viac ako dvoma kolesami, ktoré od vodiča nevyžadujú udržiavať rovnováhu pri štartovaní, zastavení a státí
50.
Len pre špecifické vozidlo/číslo karosérie (identifikačné číslo vozidla, VIN)
Písmená na použitie v kombinácii s kódmi 01 až 44 na účely bližšieho určenia:
a ľavé
b pravé
c ruka
d noha
e stredné
f rameno
g palec
C.
KÓDY PRE POUŽÍVANIE S OBMEDZENIAMI
61.
Obmedzenie viesť vozidlo len počas dňa (napríklad v čase od jednej hodiny po východe slnka do jednej hodiny pred západom slnka)
62.
Obmedzenie jazdy v okruhu ... km od miesta bydliska držiteľa preukazu alebo len vnútri mesta/regiónu ...
63.
Vedenie vozidla bez spolucestujúcich
64.
Obmedzenia na jazdu rýchlosťou maximálne … km ∙ h-1
65.
Vedenie vozidla povolené len vtedy, keď je spolucestujúci držiteľom vodičského preukazu minimálne rovnocennej skupiny
66.
Bez prípojného vozidla
67.
Jazda po diaľnici a rýchlostnej ceste nepovolená
68.
Požitie alkoholu nepovolené
69.
Len pre vedenie vozidiel vybavených alkoholovým imobilizérom v súlade s technickou normou13) s vyznačením dátumu skončenia obmedzenia [napríklad „(69 (01.01.12)“]
D.
ADMINISTRATÍVNE ZÁLEŽITOSTI
70.
Výmena vodičského preukazu č. … vydaného … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „70.0123456789.NL“)
71.
Duplikát vodičského preukazu č. … (poznávacia značka štátu EÚ/OSN v prípade tretieho štátu, napríklad „71.987654321.HR“)
73.
Len pre vozidlá skupiny B štvorkolky (B1)
78.
Len pre vozidlá s automatickou prevodovkou
79.
[…] Len pre vozidlá, ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v zátvorkách, v súvislosti s uplatňovaním § 102 až 106a zákona
79.01.
Len pre dvojkolesové vozidlá s postranným vozíkom alebo bez neho
79.02.
Len pre trojkolky alebo ľahké štvorkolky skupiny AM
79.03.
Len pre trojkolky
79.04.
Len pre trojkolky s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nepresahujúcou 750 kg
79.05.
Motocykel skupiny A1 s pomerom výkonu k hmotnosti nad 0,1 kW/kg
79.06.
Vozidlo skupiny BE, kde najväčšia prípustná celková prípojného vozidla presahuje 3 500 kg
80.
Len pre držiteľov vodičského preukazu na motorovú trojkolku skupiny A, ktorí nedosiahli vek 24 rokov
81.
Len pre držiteľov vodičského preukazu na dvojkolesový motocykel skupiny A, ktorí nedosiahli vek 21 rokov
95.
Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavku odbornej spôsobilosti uvedenú v zákone č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov do … [napríklad „95 (01.01.12)“]
96.
Vozidlá skupiny B s prípojným vozidlom s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 750 kg, kde najväčšia prípustná celková hmotnosť takejto súpravy presahuje 3 500 kg, ale nepresahuje 4 250 kg
97.
Nie je oprávnený viesť vozidlo skupiny C1, ktoré patrí do rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:
„13)
Súbor STN EN 50436 Uzamykanie reagujúce na alkohol. Skúšobné metódy a požiadavky na funkčné vlastnosti (30 4010).“.
53.
V prílohe č. 9 II. časť vrátane nadpisu znie:
„II.
NÁRODNÉ KÓDY
A.
VODIČ (zdravotné dôvody)
500.
Pravidelná lekárska prehliadka podľa § 86 ods. 2 písm. c) zákona
B.
VODIČ (psychická spôsobilosť)
600.
Pravidelné psychologické vyšetrenie podľa § 88 ods. 4 zákona
600.09
Povolené vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy a motorového vozidla využívaného na prepravu nebezpečných vecí
600.10
Povolené vedenie motorového vozidla využívaného na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb“.
Ponuka právnych dokumentov
Vybrané predpisy v úplnom znení
« Legislatíva v aktualizovanom znení
Aktuálny počet právnych predpisov:
16
Zoznam iných právnych predpisov
« Novely, nariadenia, usmernenia a iné súvisiace právne dokumenty
Aktuálny počet právnych predpisov:
152
Výber z pravidiel
Sankcie za porušenia predpisov
Dokument na stiahnutie
Najnovšie zmeny a novinky
01.02.2018 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 19/2018 Z.z.
01.01.2017 - Dnes nadobúda účinnosť nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto nariadením sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.
» Nariadenie vlády SR č. 368/2016 Z.z.
Týmto zákonom sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
» Zákon NR SR č. 311/2016 Z.z.
Touto vyhláškou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
» Vyhláška MV SR č. 20/2016 Z.z.
01.04.2016 - Dnes nadobúda účinnosť vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
Touto vyhláškou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
» Vyhláška MDVaRR SR č. 191/2015 Z.z.
Archív už neúčinnej legislatívy
v plnom znení
Teória bezpečnej jazdy  |  Povinná výbava  |  Lekárničky  |  Laická prvá pomoc  |  Zaujímavé videá  |  VOP  |  Pravidlá používania  |  Cookies  |  Reklama  |  Kontakt
AUTOSKOLAPORTAL.SK
Vzdelávací, dopravno-informačný portál
  • príprava ku skúškam na získanie VO
  • príprava k doškoľovacím skúškam vodičov
  • informácie ku skúškam na získanie inštruktorských oprávnení
  • sprostredkovanie kurzov na VO
  • všeobecná dopravná výchova
  • informácie z okruhu cestnej dopravy
  • prezentácie autoškôl
PPP   190 APP   6
Všetky práva k obsahu portálu sú vyhradené podľa autorského zákona NR SR č. 618/2003 Z.z. a medzinárodných autorských práv.
© 2009 - 2018 autoskolaportal.sk. Všetky práva vyhradené.
Porušenie autorských práv je postihnuteľné a to aj trestnoprávne
© 2018 MyConnWeb.sk. Všetky práva vyhradené.
PPK   180 PPA   5 OPK   5
V prípade sťahovania akejkoľvek časti tohto diela z internetu, okrem častí vopred autorom určených na takéto zaobchádzanie, ide o vyhotovenie rozmnoženiny podľa § 5 ods. 17 Autorského zákona. Na vyhotovenie rozmnoženiny je potrebný výslovný písomný súhlas autora. Podľa § 74 ods. 2 Autorského zákona používateľ databázy, ktorá je uvedená na verejnosti akýmkoľvek spôsobom, nesmie ju používať inak ako zvyčajne, primerane a bez újmy oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
Autoškoly  |  Kurzy na VO  |  Dopravné značky  |  Riešené križovatky  |  Riadenie osobou  |  Konštrukcia a údržba  |  Legislatíva  |  Testy  |  Odporúčame  |  Ochrana udajov