Úvod » Študovňa » Archív: Dopravné značky a zariadenia s popisom (platné do 31.03.2020)
Dopravné značky a zariadenia
Táto verzia bola aktualizovaná a nahradená novšou dňa 01.04.2020. Vtedy nadobudla účinnosť nová vyhláška MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení, ktorá úplne nahradila ustanovenia o dopravných značkách a zariadeniach, dovtedy uvedených vo vyhláške MV SR č. 9/2009 Z. z..

Aktuálny prehľad dopravných značiek a zariadení, platný od 01.04.2020, nájdete TU!»

ARCHÍV
 
► Informatívne smerové značky
► Zvislé dopravné značky
► Informatívne smerové značky
► Zvislé dopravné značky
1. Návesť pred križovatkou - IS1a
Význam, popis:

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS1a) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k začiatku odbočovacieho pruhu. Farba podkladovej dosky je zelená.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS1a sa umiestňuje nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby spravidla vyjadroval názov významnej obce alebo jej časti, ktorá je najvýznamnejším dopravným cieľom v regióne, dosiahnuteľným z danej križovatky; názov musí byť v súlade s vytýčenou dopravnou politikou.
2. Návesť pred križovatkou - IS1b
Význam, popis:

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS1b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve križovatky s cestou nižšieho dopravného významu a o vzdialenosti k najbližšiemu výjazdu (odbočeniu) a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Farba podkladovej dosky je zelená.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS1b sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. Názov križovatky sa zvolí tak, aby zodpovedal určujúcemu dopravnému cieľu, ktorý je z danej križovatky dosiahnuteľný a je nosným informačným elementom nasledujúcich návestí pre odbočujúci smer; názov musí byť v súlade s vytýčenou dopravnou politikou. Pri opakovaných názvoch sa uvedie aj časť obce vyjadrujúca príslušnú svetovú stranu (napr. Sever, Juh a pod.).
3. Návesť pred križovatkou - IS2
Význam, popis:

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS2) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty a o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS2 sa umiestňuje vedľa vozovky; v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
4. Návesť pred križovatkou - IS3
Význam, popis:

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS3) informuje na ceste o vzdialenosti k najbližšej križovatke, o smeroch k vyznačeným cieľom dosiahnuteľným v priamom smere alebo v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o číslach pokračujúcej a križujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS3 sa umiestňuje nad vozovkou. V priamom smere sa ako prvý uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
5. Návesť pred križovatkou - IS4
Význam, popis:

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS4) informuje na ceste o cieľoch dosiahnuteľných v smere jazdy, o číslach pokračujúcej cesty, prípadne krajiny, vyjadrenej medzinárodným označením štátu a o počte a usporiadaní jazdných pruhov.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS4 sa umiestňuje nad vozovkou alebo vedľa vozovky. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Značka sa použije v mieste začiatku alebo priebehu odbočovacieho pruhu križovatky, pričom šípky súčasne znázorňujú spôsob radenia v križovatke. Značku možno použiť pre potvrdenie priameho smeru v odbočovacom kline alebo pred týmto priestorom v kombinácii so značkami č. IS5a, IS5b alebo IS7a. V tomto prípade značku IS4 možno použiť s jednou šípkou. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
6. Návesť pred križovatkou - IS5a
Význam, popis:

Značky Návesť pred križovatkou (č. IS5a a č. IS5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.

Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značky č. IS5a a č. IS5b sa umiestňujú vedľa vozovky alebo nad vozovkou. Značky možno umiestniť nad vozovkou spolu so značkou č. IS4. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS5a alebo č. IS5b možno použiť aj značku č. IS7a. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
7. Návesť pred križovatkou - IS5b
Význam, popis:

Značky Návesť pred križovatkou (č. IS5a a č. IS5b) informujú na ceste v mieste začiatku odbočovacieho pruhu o určujúcich dopravných cieľoch v smere výjazdu (odbočenia) z priameho smeru cesty, o čísle križujúcej cesty, o počte jazdných pruhov v smere odbočenia a o spôsobe radenia v križovatke.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značky č. IS5a a č. IS5b sa umiestňujú vedľa vozovky alebo nad vozovkou. Značky možno umiestniť nad vozovkou spolu so značkou č. IS4. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS5a alebo č. IS5b možno použiť aj značku č. IS7a. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný.
8. Návesť pred križovatkou - IS6
Význam, popis:

Značka Návesť pred križovatkou (č. IS6) poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS6 sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou.
9. Smerová tabuľa - IS7a
Význam, popis:

Značka Smerová tabuľa (č. IS7a) informuje na ceste o cieľoch v smere odbočenia a o čísle križujúcej cesty.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Značka č. IS7a sa umiestňuje vedľa vozovky a v odôvodnených prípadoch možno značku umiestniť nad vozovkou. Značka sa umiestňuje pri ľavom okraji vozovky do odbočovacieho klina alebo pred tento priestor v smere jazdy. Tvar šípok zodpovedá priebehu, usporiadaniu a počtu jazdných pruhov. Pre odbočenie sa uvedie určujúci dopravný cieľ ležiaci na križujúcej ceste. K určujúcemu dopravnému cieľu sa môže umiestniť aj ďalší doplnkový cieľ, pričom platí, že ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ. Spolu s cieľom sa uvádza aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný, aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou, a to spravidla najskôr pred križovatkou, ktorá bezprostredne predchádza križovatke, z ktorej je cieľ dostupný. Ak sa jeden odbočovací pruh použije na odbočenie pre dva rôzne smery, so značkou č. IS7a možno použiť aj značku č. IS4, IS5a alebo č. IS5b.
10. Výjazd - IS7b
Význam, popis:

Značka Výjazd (č. IS7b) informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia), ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Používa sa len v križovatkách označených značkou č. IS1b. Umiestňuje sa nad značkou č. IS2, č. IS3, č. IS5a, č. IS5b, č. IS6, č. IS7a.

Príklady reálneho použitia:
Zásady pre umiestňovanie a používanie:
Nešpecifikované.
Celkom: 67 Na stránke: 10 Strán: 7 Aktuálne: 1
« Späť Ďalej »
 1   2   3   4   5   6   7  
Obsah
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP   684/16/1 - 48
APP   16
PPK   200
PPA   5
OPK   5
© 2009 - 2021 AUTOSKOLAPORTAL.SK