Úvod » Študovňa »  Plus » Infozóna ASP » Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona o autoškolách
 Infozóna ASP 
Informácie, zaujímavosti, oznamy a rady.
Články z oblasti cestnej premávky a dopravy

Prezidentka SR Z. Čaputová včera podpísala novelu zákona o autoškolách

 08.11.2019 -  Legislatíva -  Autoskolaportal.sk©
Zákon, ktorý bol parlamentom prerokovaný a schválený dňa 16.10.2019 na 51. schôdzi NR SR prináša okrem iného aj zmeny v doškoľovaní inštruktorov autoškôl, vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru a v nadväznosti naň sa presnejšie vymedzujú skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania a novelizuje zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl. Novela nadobudne účinnosť 23. mája 2020.

V dôvodovej správe sa uvádza, že dôvodom prijatia zákonnej úpravy je najmä zlepšiť podnikateľské prostredie v oblasti vykonávania vodičských kurzov a zlepšiť kvalitu odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov autoškôl (ďalej len „inštruktor“). Doterajšia prax vykonávania vodičských kurzov dokazuje, že kvalita ich vykonávania je podmienená najmä schopnosťami inštruktorov. Absolvovanie doškoľovacieho kurzu inštruktora (podľa súčasnej právnej úpravy) raz za päť rokov sa dlhodobo prejavuje ako nepostačujúce vo vzťahu k zvyšovaniu odborných vedomostí a praktických zručností inštruktora. Vzhľadom na to je nevyhnutné, aby inštruktori absolvovali kurzy povinne, priebežne počas výkonu činnosti inštruktora a nielen z dôvodu potreby predĺženia platnosti inštruktorského preukazu. V tejto súvislosti sa zároveň upravujú podmienky pre udelenie a predĺženie platnosti inštruktorského preukazu. V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa zavádza inštitút skúšobného komisára a upravujú podmienky pre udelenie a predĺženie platnosti a preukazu skúšobného komisára. Predkladaný návrh reaguje na oprávnené požiadavky prevádzkovateľov autoškôl, ktoré súvisia s podmienkami zriaďovania prevádzky autoškoly, zamestnávania inštruktorov, s požiadavkami na technickú základňu autoškoly a miestom na vykonávanie vodičských kurzov.
V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 228/2018 k návrhu opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia II sa ruší miestna príslušnosť okresného úradu v sídle kraja príslušnom podľa bydliska uchádzača pri podaní žiadosti o udelenie inštruktorského oprávnenia. Predkladaným návrhom sa zároveň reaguje na oprávnené požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky na vyňatie nimi prevádzkovanej autoškoly z jednotného informačného systému cestnej dopravy a z povinnosti používať pri vykonávaní vodičských kurzov identifikačné zariadenie, na základe ktorého možno určiť polohu služobných vozidiel ako miest, na ktorých sa môže takýto výcvik vykonávať, ktorých prevádzkovanie je upravené osobitným - chráneným režimom.
V súvislosti s poznatkami o nekalnej činnosti niektorých prevádzkovateľov autoškôl a inštruktorov sa v predkladanom návrhu podrobne vymedzuje výkon štátneho odborného dozoru a v nadväznosti naň sa presnejšie vymedzujú skutkové podstaty správnych deliktov a priestupkov podľa závažnosti ich spáchania. Zavádza sa inštitút poriadkovej pokuty ako prostriedok na vymoženie práva na výkon predmetného dozoru.
V článku III sa novelizuje zákon č. 359/2000 Z. z. o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorým sa reaguje na zmeny súvisiace so zavedením inštitútu skúšobného komisára a zmenami v doškoľovacích kurzoch.
Z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2018/645 z 18. apríla 2018, ktorou sa mení smernica 2003/59ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a smernica 2006/126/ES vo vodičských preukazoch sa v čl. IV návrhu zákona novelizuje zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov. Rozširuje a upravuje sa súčasné znenie výnimiek vo vzťahu k systému základnej kvalifikácie a k systému pravidelného výcviku. Kladením ešte väčšieho dôrazu na odbornú prípravu profesionálnych vodičov, týkajúcu sa palivovo úspornej jazdy s cieľom znížiť emisie CO2 z cestnej dopravy, sa upravujú obsahové náplne kurzov základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku. Povoľuje sa absolvovať časť výučby teórie v kurzoch základnej kvalifikácie a kurzov pravidelného výcviku mimo priestory školiaceho strediska, prostredníctvom inovačno-technologického riešenia ako je elektronická podoba náhrady chýbajúceho počtu vyučovacích hodín výučby teórie tzv. e-learning. Dosiahnutím transparentnosti pri výučbe teórie a praktického výcviku a vzhľadom na spoľahlivú identifikáciu osôb pri možnosti elektronickej náhrady časti výučby teórie mimo priestory školiaceho strediska, majú školiace povinnosť do 31.12.2020 vybaviť svoje výcvikové vozidlá a učebne zariadeniami umožňujúcim zaznamenanie údajov o identite účastníka kurzu, inštruktora a lektora školiaceho strediska, o čase strávenom v učebni a vo výcvikovom vozidle, ktoré budú zo zariadenia automaticky zasielané do informačného systému.
Na účely zabezpečenia výmeny informácií medzi členskými štátmi a overovania údajov o vydaných dokladoch po kurzoch základnej kvalifikácie a o dokladoch o kurzoch pravidelného výcviku sa v budúcnosti plánuje zaviesť centrálny vnútroštátny register vydaných osvedčení a kvalifikačných kariet vodiča, ktorý bude možné zabezpečeným prístupom pripojiť na elektronickú sieť zriadenú v spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou.
Vzhľadom na navrhované zmeny sa predkladaným materiálom zároveň mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
... článok pokračuje,
avšak pre zobrazenie jeho ďalšieho obsahu sa musíte najprv prihlásiť!
Prosím, prihláste sa do svojho užívateľského účtu. Sprístupní sa Vám tak celý obsah tohto portálu!
Zabudli ste heslo?
Chcete sa zaregistrovať?
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie akejkoľvek časti obsahu zo zdrojov ASP je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASP porušením autorského zákona!
Témy
Najčítanejšie
Dôležité čísla
Odporúčame
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    896 / 3 / 0 - 9
APP    11
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK