Úvod » Študovňa »  Plus » Infozóna ASP » Odo dnes sa na Slovensku PZP preukazuje už len zelenou kartou! Biela karta končí!
 Infozóna ASP 
Informácie, zaujímavosti, oznamy a rady.
Články z oblasti cestnej premávky a dopravy

Odo dnes sa na Slovensku PZP preukazuje už len zelenou kartou! Biela karta končí!

 30.09.2019 -  Legislatíva -  Autoskolaportal.sk©
Odo dnes, po nadobudnutí účinnosti zákona NR SR č. 281/2019 Z.z., ktorý v čl. III novelizuje zákon NR SR č. 381/2001 Z. z., o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa platnosť povinného zmluvného poistenia (PZP) preukazuje už len zelenou kartou.

§ 11 Práva a povinnosti poisťovateľa
(1) Poisťovateľ je povinný po uzavretí poistnej zmluvy vydať poistníkovi bez zbytočného odkladu zelenú kartu
§ 14 Predbežné poistenie zodpovednosti
 1. Pred uzavretím poistnej zmluvy môže poisťovateľ dohodnúť s osobou, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu podľa § 3 ods. 1, že za neho nahradí škodu podľa tohto zákona.
 2. Poistenie podľa odseku 1 nemožno dojednať pre cudzozemské motorové vozidlá.
 3. Poistenie podľa odseku 1 zaniká uplynutím doby, na ktorú bolo dojednané, alebo uzavretím poistnej zmluvy.
§ 17 Preukazovanie poistenia zodpovednosti
Poistník je povinný na žiadosť orgánu evidencie vozidiel preukázať poistenie zodpovednosti zelenou kartou alebo preukázať uzavretie poistenia podľa § 14.
§ 18 Kontrola poistenia zodpovednosti
(1) Pri prevádzke tuzemského motorového vozidla je vodič povinný mať pri sebe zelenú kartu, ktorú je povinný na výzvu príslušníka Policajného zboru predložiť; ak bolo dojednané poistenie podľa § 14, je túto skutočnosť vodič povinný preukázať.

Koniec bielej karty PZP

Biela karta PZP
Od 1. októbra už poisťovne nebudú vystavovať pri uzavretí poistenia aj bielu kartu. Tú v plnej miere nahradí zelená karta, ktorú už bude potrebné predkladať všade, kde to zákon vyžaduje (napr. aj pri prihlasovaní vozidla na dopravnom inšpektoráte). Pri zániku PZP bude klient povinný vrátiť poisťovni už len zelenú kartu.
PRESVEDČTE SA ČI MÁTE PRI VEDENÍ VOZIDLA PRI SEBE AJ ZELENÚ KARTU PZP!
Zelená karta PZP
Zelená karta je doklad, ktorý slúži občanovi Slovenskej republiky, ako potvrdenie o platnom povinnom zmluvnom poistení vozidla so slovenskou ŠPZ v prípade, že ním spôsobil dopravnú nehodu v zahraničí. Dôležitosť tohto dokladu je skutočne tak závažná, že sa členské štáty systému dohodli na zákaze prejazdu vozidiel bez zelenej karty za hranice krajiny, v ktorej je vozidlo registrované a povinne poistené.
Princíp systému zelenej karty
Zelená karta

Zelená karta má vo všetkých členských krajinách jednotný vzor a farbu. Princíp spolupráce jednotlivých krajín v tomto systéme je daný medzinárodnými dohodami a je založený na nasledovnom mechanizme:
Ak motorista spôsobí nehodu v niektorom z členských štátov systému, kancelária poisťovateľov v tomto štáte uhradí za neho škody a následne požiadá kanceláriu poisťovateľov v domovskej krajine vozidla o náhradu toho, čo zaplatila za motoristu.

Zelenú kartu vodičovi, ktorému bola vydaná tuzemská štátna poznávacia značka, vydá poisťovňa, v ktorej má uzavreté povinné zmluvné poistenie. Zväčša ju už vodič získa spolu s dokladmi o uzavretí povinného zmluvného poistenia. Inak je predpokladom vydania zelenej karty predloženie potvrdenia o zaplatení poistného zo zákonného poistenia na príslušný rok. Platnosť poistného krytia je jeden rok.

Na území Slovenskej republiky teda plní funkciu kancelárie zelenej karty Slovenská poisťovňa, ktorú touto funkciou poverilo ešte v r. 1993 Ministerstvo financií SR. Na základe tohto poverenia požiadala Slovenská poisťovňa o členstvo v Rade kancelárií. Vzhľadom na to, že Slovensko splnilo všetky podmienky členstva, Slovenská poisťovňa sa dňom 30. 6. 1993 stala plnoprávnym členom Rady kancelárií. Prijatím do Rady kancelárií sa Slovenskej poisťovni umožnilo, aby mohla uzavrieť s ďalšími členskými kanceláriami tzv. Jednotnú dohodu medzi kanceláriami a aby svojim poisteným mohla vydávať zelenú kartu a aby mohla uzavrieť dohodu s ostatnými kanceláriami zelenej karty. Jednotná dohoda s týmito štátmi nadobudla pre Slovenskú republiku účinnosť 1. 1. 1994.

Základnými subjektami Systému zelených kariet sú Rada kancelárií, kancelárie poisťovateľov členských štátov a ich členské poisťovne oprávnené vykonávať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Vzájomné vzťahy subjektov v rámci Systému zelenej karty upravujú od 01.07. 2003 tzv. Interné pravidlá.

Platná Zelená karta musí obsahovať informácie:
 • o jej platnosti – platnosť Zelenej karty je 1 technický rok, čiže platí od ľubovoľného dátumu do toho istého dátumu ďalšieho roka.
 • identifikačné číslo Zelenej karty v tvare KÓD KRAJINY/KÓD POISŤOVNE/ČÍSLO
 • POISTNEJ ZMLUVY.
 • zoznam všetkých krajín, v ktorých je Zelená karta platná – zoznam a kontakty všetkých kancelárií poisťovateľov nájdete na druhej strane karty.
 • o poistníkovi – meno, priezvisko a trvalá adresa.
 • o poisťovni – názov, adresa a podpis splnomocnenca poisťovne.
 • o vozidle – evidenčné číslo (EČV), továrenská značka a kód kategórie.

Vozidlá sú podľa Systému zelenej karty rozdelené do 6 tried:
 • kategória A – osobné vozidlá do 3,5 t,
 • kategória B – motocykle,
 • kategória C – nákladné vozidlá a traktory,
 • kategória D – bicykle s pomocnými motormi,
 • kategória E – autobusy,
 • kategória F – prívesy,
 • kategória G – ostatné vozidlá.

Každá zmena týkajúca sa týchto údajov musí byť poisťovni oznámená čo najskôr, aby tá mohla údaje opraviť a vydať novú kartu.
Zoznam členských štátov systému zelenej karty
A Rakúsko
AL Albánsko
AND Andorra
B Belgicko
BG Bulharsko
BIH Bosna a Hercegovina
BY Bielorusko
CH Švajčiarsko
CY Cyprus
CZ Česká Republika
D Nemecko
DK Dánsko
E Španielsko
EST Estónsko
F Francúzsko
FIN Fínsko
FL Lichtenštajnsko
GB Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
GR Grécko
H Maďarsko
HR Chorvátsko
I Taliansko
IL Izrael
IR Irán
IRL Írsko
IS Island
L Luxembursko
LT Litva
LV Lotyšsko
M Malta
MA Maroko
MC Monako
MD Moldavsko
MK Bývalá zväzová republika Macedónsko
N Nórsko
NL Holandsko
P Portugalsko
PL Poľsko
RO Rumunsko
RSM Republika San Marino
RUS Rusko
S Švédsko
SRB Srbsko a Čierna Hora
SCV Vatikán
SK Slovenská Republika
SLO Slovinsko
TN Tunisko
TR Turecko
UA Ukrajina
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie akejkoľvek časti obsahu zo zdrojov ASP je bez predchádzajúceho písomného súhlasu ASP porušením autorského zákona!
Témy
Najčítanejšie
Dôležité čísla
Odporúčame
Odporúčame
VOP • Pravidlá používania • Ochrana údajov • Cookies • Kontakt
PPP    896 / 3 / 0 - 9
APP    11
PPK    200
PPA    4
OPK    5
© 2009 - 2022 AUTOSKOLAPORTAL.SK